Данък наследство

07.05.2015г. 12:01:37
Съпругът ми наследи от починалия си брат, който нямаше съпруга и деца, земя и паричен влог в банка. Той е единствен наследник. Трябва ли да се заплати данък върху тази парична сума и ако да в какъв размер?

Правни мнения, съвети и коментари

15.05.2017г. 08:21
Съгласно Закона за местните данъци и такси, чл. 36, т. 1, общинският съвет определя с наредба размера на данъка поотделно за всеки наследник, както следва:за братя и сестри - от 0,4 до 0,8 на сто за наследствен дял над 250000лв. Следва да имате предвид и че сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

Коментар