Давност на платен годишен отпуск.Несеквестируемо имущество.Несеквестируем доход.

03.05.2015г. 06:56:59
Добър ден на всички правни консултанти и потребители.Имам няколко интересни въпроса. 1.При неползване на целия платен годишен отпуск,поради производствени причини(недостатъчно персонал),възможно ли е отлагане над 10 дни?Каква е давността?Ако професията има значение съм мед.сестра. 2.Вярно ли е ,че разпореждането с несеквестируем имот(без наложени възбрани по време на разпореждането)и прехвърлянето му от родител на дете с дарение,при наличие на задължения от страна на родителя,автоматично го превръща в секвестируем?Има ли основание завеждане на Павлов иск? 3.Вярно ли е ,че доход под минималната работна заплата за страната се счита за несеквестируем?И отнася ли се това за пенсия,при налични задължения към кредитор?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар