Наказателно постановление

22.01.2015г. 01:27:50
Здравейте! Връчиха ми наказателно постановление от КАТ. Искам да го обжалвам на основание, че се смятам за невинен и че вината ми е недоказуема. Преди това, обаче, реших да потърся пропуски в постановлението. Според ЗАНН, чл.57,ал.1,т.5 постановлението трябва да съдържа: 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават; В моето постановление не присъства нищо свързано с Доказателства. Въпросът ми е, това основателна причина ли е за обжалване или дори да не е ,има ли смисъл поне да го включа в жалбата? Също така, според ЗАНН, чл.42, ал.9 Актът за административно нарушение трябва да съдържа : (Доп. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, единен граждански номер; В моят акт, на мястото за Имената и точните адреси на тези лица пише "Щети описани в протокол за ПТП с (тук май е някакъв номер, но не се чете) от 13.05.2014" - Това може ли да се счита за незаконосъобразен акт ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар