Заместване на Държавен служител

19.12.2014г. 09:35:21
Здравейте! Преди повече от 3г. бях назначена на срочен трудов договор по заместване до завръщане на титуляра в отпуск по болест на основание чл.68,ал.1,т.3 и във връзка с чл.70,ал.1. През 2012 г с Наредба е предвидено дейността на Държавен фонд Земеделие където работех да се осъществява от Държавни служители.Съгласно чл.8 от Закона за държавния служител в 14 дневен срок целият отдел подадохме Заявление за назначаване на държавна служба и бях назначена за Държавен служител по чл.15 от Закона за държавния служител, до завръщане на титуляра в отпуск по майчинство. Преди дни ме освободиха на основание чл.103,ал.1,т.7. Въпросът ми е следният:Мога ли да обжалвам заповедта, тъй като в закона е записано следното: Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Държавният служител може да бъде назначаван за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от три месеца. тоест титулярът по това време не е бил Държавен служител тъй като е в отпуск по майчинство.Стана такъв в деня в който ме освободиха.Благодаря ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар