Некоректна оценка от конкурс на МИЕ

24.11.2014г. 03:33:56
Здравейте, Пиша Ви с молба за съвет. Накратко - взех участие в конкурс на МИЕ "Техностарт - насърчаване на иновационнатаактивност на младите хора в България". На 15.11.2014г. излязоха резултатите, според които имам средноаритметична оценка от двама независими оценители 56т. (от възможни 100). С този резултат не съм класирана за интервю и тъй като не получих формулярите с личната ми оценка и детайлно становище ги поисках писмено на и-мейла на проекта. Върнаха ми отговор 4 дни по-късно с прикачени 2 файла - оценките на двамата оценители. Разликата между оценките е огромна - 71т. от единия и 41т. от другия. Въпреки че намирам такава разлика за недопустима, не това е най-потресаващото. Детайлното становище на оценителя дал по-ниската оценка е повече от безобразно. Копирам Ви го, за да добиете представа от какво съм потресена - "Предложението „Серийно производство на куадрокоптери” е направено от Росица Беселинова Иванова която е завършила „Финанси „ и няма необходимите знания и умения за производство на такъв високотехнологичен продукт.Твърди,че го е произвела заедно с приятеля си.Участвува проформа и не отговаря на условията на проекта. Това личи и от спецификацията на необходимите материали и инструмeнти: описан е тенол за запояване и проводници,а не се дават характеристиките и типа на двигателите, обороти и пр. Голяма част от средствата са отделени за заплащане на различни дейности,с което е нарушено изискването –да не се заплащо труд". Първо се обърнах отново към и-мейла на проекта - копирам Ви част от и-мейла, който им изпратих: "- Първото нещо, което прави впечатление, са допуснатите многократно правописни и пунктуационни грешки (предвид, че това би трябвало да е официален документ). - Въпреки че съм завършила „Финанси“, съм напълно компетентна в тази област и работя по проекта повече от година. Икономическото ми образование е само в плюс в ролята ми на предприемач. - Обвинена съм, че участвам проформа и не отговарям на условията на проекта. Не участвам проформа, разработила съм лично бизнес плана и отговарям на всички условия, посочени в „Оперативното ръководство“ на проекта. - Не виждам как „спецификацията на необходимите материали и инструменти“ е доказателство за това, че участвам проформа. Тинола и проводниците са от основните за производството материали и затова засягат заложените разходи в бизнес плана за разлика от подробните характеристиките на електрическите двигатели, които не са релевантни. В бизнес плана изрично е упоменато, че се използват безчеткови мотори, което е от най-съществено значение. - По отношение на „Голяма част от средствата са отделени за заплащане на различни дейности,с което е нарушено изискването –да не се заплащо труд“ – в дейностите допустими за финансиране (точка I от таблицата в раздел „IХ. График за усвояване на безвъзмездната финансова помощ и собствения финансов принос“) не са заложени разходи недопустими по проекта (вкл. Разходи за труд). Тези разходи (за суровини и материали през целия период с изкл.на тези за първоначално зареждане; канцеларски материали; възнаграждения и осигуровки; външни услуги; електричество и вода) са записани под точка „II Други стопански дейности“, където изрично е упоменато, че става въпрос за финансиране извън рамките на проекта. Въпросът ми е какво може да се направи и към кого трябва да се обърна?" Получих отговор, че няма процедура за подаване на възражения, тъй като такава не е описана в "Оперативното ръководство на проекта". Подписах декларация, че съм съгласна с тези условия при подаване на документите и бизнес плана. В ръководството няма описана процедура, но няма и нито дума, че такава не съществува. Въпросът ми към Вас е - има ли основание да се подаде жалба и има ли някакъв смисъл изобщо?

Правни мнения, съвети и коментари

14.10.2021г. 06:54
Здравейте, редът за подаване на жалби следва да е описан в самата процедура.

Коментар