Намаляване на капитал на ЕООД

12.11.2014г. 04:39:32
Здравейте! Казусът е следния: Собственик на ЕООД, учредено през 2006 г. с капитал от 5000 лв. иска да намали уставния му капитал на 100 лв. Процедурата по намаляването е ясна - първо се вписва решението на едноличния собственик в Търговския регистър и ако няма възражения от страна на кредиторите, след три месеца се вписва намаляването с нов Учредителен акт и придружаващите доказателства. Проблемът е, че в актулания Учредителен акт /от 2006 г./, в подраздел "Намаляване на капитала" е записано: 1. Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван. 2. Намаляване на капитала се допуска само след като същия е бил увеличен. 3. Капиталът може да бъде намален до 5000 /пет хиляди/ лева, по ред и начин предвидени в чл.149-чл.153 от Търговския закон. Тези текстове от Учредителния акт ограничават ли възможностите на собственика да намали уставния капитал на дружеството под 5000 лв.,въпреки че към настоящия момент законоустановения минимум е 2 лв. /Ясно че през 2006 г. 5000 лв. беше минималния законоустановен размер за да бъде регистрирано дружество./ Необходимо ли е, като първа стъпка да бъде публикуван нов учредителен акт, в който горепосочените текстове засягащи намалението на капитала да бъдат променени, и след това да се впише решението за намаляването на капитала? Предварително благодаря за отделеното време и внимание.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар