Добавка към пенсията

12.11.2014г. 04:31:55
Уважаема редакция През 2004 г ми е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване През 2006 г навършиш години и ми е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст От същата дата е и спирането на личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване като по- неблагаприятна През 2011 г се явих на ТЕЛК за ново преосвидетелстване където ми определиха 74 % инвалидност С разпореждане от 2012 г ми е отпусната лична социална пенсия за инвалидност с 74 % вид и степен на увреждане и тя да се изплаща към личната пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер 25 на сто Най- учтиво Ви моля да ми отговорите съгласно чл. 101 ал.3а от КСО имам ли право да се откажа от социалната пенсия в размер от 25 на сто и вместо нея да получавам 50 % от инвалидната си пенсия поради общо заболяване С уважение М. Иванова

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар