Дарение на апартамент

03.07.2014г. 08:45:25
Един от документите споменавани като необходими при дарение на апартамент е кадастрална схема на обекта в сградата. Апартаментът, който е обект на сделката се намира в община в София, на която не е изготвена кадастрална карта към настоящия момент. В резултат от агенцията по геодезия, картография и кадастър могат да издадат едиствено удостоверение, че не могат да издадат схема на обекта. Необходимо ли е подобно удостоверение или дарение на апартамент може да се извърши и без схема на обекта (удостоверение за отсъствието на такава)?

Правни мнения, съвети и коментари

06.06.2017г. 01:34
Когато за района, в който се намира недвижимият имот, който ще бъде предмет на сделката, няма влязъл в сила кадастър, за пред нотариус Ви е необходимо единствено удостоверение от АГКК, че за района няма влязъл в сила кадастър

Коментар