ЗУТ

27.05.2014г. 01:41:15
Здравейте уважаеми Господа, Бих искала да получа съвет от специалист по ЗУТ по следния казус. Аз, сестрите ми и двама братовчеди сме собственици на ниви в землището на кв. Градоман, местност „Средоридина”. Същите сме придобили по силата на наследствено правоприемство и Решение от 20.10.2008 год. на Софийски Районен Съд, I ГО, 41 състав, влязло в законна сила на 12.12.2008 год. На основание визираното съдебно решение Общинска служба по земеделие „Овча купел” община Столична, град София (ОСЗ) ни възстанови правото на собственост на ниви в съществуващи (възстановими) стари реални граници. Със заповеди на Кмета на Столична община от 2009 год. тези имоти са отписани от актовите книги за общинска собственост на СО, Район „Банкя” (АОС № 500/2001 год.). Посочените ниви след обобществяване на земята през 1958 год. в ТКЗС „Димитър Благоев” са били включени в микроязовир, който като такъв е ползван до 1968 год. След този период захранването му с вода от реката е преустановено, поради разширяване обхвата на регулацията на Градоман и застрояване на имотите, през които е преминавала водоснабдителната система. Същият не е бил свързан с друг водоизточник, а се е пълнил с вода от природен характер – дъждове и снегове. Общата площ на целия имот е 3921 кв.м. и сме съсобственици с СО Район „Банкя”. Нашият дял е 2570 кв.м. (65.55 %) и съгласно одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на землището начина на трайно ползване е „ниви”, а частта на общината от 1351 кв. м. (34.45%) и е с начин на трайно ползване „язовир”. На настоящия етап ние не можем да упражним правото си на собственост, тъй като целостта на почвата на имотите е нарушена и силно замърсена. Тази водна площ представлява един пустеещ ров (гьол) с малко дъждовна вода, тиня, жаби, тръстика, разни отпадъци и какво ли не още. Очевидно е, че всичко това крие опасности от болести и не гарантира безопасност за хората посещаващи водната площ, както и на малките деца, които често играят в близост до дупката. Сериозно e безпокойство ни от възможността за летален изход при инцидент. Няколкократно писмено и устно се обръщахме вкл. и към кмета на СО Район „Банкя” за съдействие за решаване на проблема – запълване на тази дупка и възстановяване качеството на земята на собствените ни имоти. За съжаление това не се случи и сме принудени да вземем инициативата в свои ръце, което и направихме. Започнахме да запълваме гьола с земя от изкопните работи по прокарване на канализация в квартал Градоман. Естествено последва незабавно проверка от районния инспекторат по указание на кмета на район Банкя с основание за нарушения на ЗУТ. В тази смисъл Ви моля за компетентен съвет: 1. Ние собствениците на коментираните ниви имаме ли законово право и основание да запълним нашата част ? Ако не какъв е законния ред? 2. Подлежим ли на санкциониране и на какво основание? Като Ви благодаря предварително оставам с уважение Теменужка Тодорова

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар