Нищожно решение

13.01.2014г. 10:27:12
ЗДРАВЕЙТЕ! Касае се за влязло в сила решение на ВКС! Цената на иска е определена към момента на завеждането му и спорове по нея не са предявени нито от страните, нито служебно от съда! В исковата молба ищцата е определила цена на иска – 246,80 лв. / 2 кв. м. от 60 кв. м. по данъчна оценка/. При процедурата по допустимост на касационната жалба обаче „НЕЗНАЙНО” защо на трета инстанция е изменена цената на иска, като е записана данъчната оценка на целия имот – 60 кв. м. От определения на същия съдийски състав е видно, че връща или оставя без разглеждане касационни жалби с цена на иска под 5000 лв. по гр. дела, със следните мотиви: „ на първо място цената на иска се определя към момента на завеждането му”, „при условията на иззета компетентност” - опр. № 219 от 16.06.2011 година по гр. д.№ 594 по описа на ВКС за 2011 год.; ” След като цената на иска е под определения в чл.280, ал.2 ГПК размер, то въззивното решение е влязло в сила с постановяването му” – опр. №130 от 12.05.2011 год. по гр.д. № 443 по описа на ВКС за 2011 г.; опр. №383 от 19.10.2011 год. по гр. дело № 999 по описа на ВКС за 2011 г.; опр. №230 от 23.06.2011 год. по гр.д. № 218 по описа на ВКС за 2011 г.; опр. № 255 от 06.07.2011 год. по гр.д. № 688 по описа на ВКС за 2011 г.; опр. № 256 от 06.07. 2011 год. по гр.д. № 646 по описа на ВКС за 2011 г. и др. Не съм пристрастна като ощетена! Възмутена съм от …… действия на върховни съдии! Прекалено ясно е, че извършеното не е по невнимание, по погрешка, некомпетентност или ниска квалификация, видно от постановените определения от въпросния съдийски състав и изменената цена на иска при процедурата по допустимост на касационната жалба! Извършеното е напълно съзнателно и целенасочено, за да бъде разгледана касационната жалба и постановено решение! За съжаление решенията на ВКС не подлежат на обжалване, а с оглед функциите му на ВЪРХОВНА инстанция за точно и еднакво прилагане на закона от всички съдилища не следва да подлежат и на съмнение! Знам, че имам основание и право! Въпроса ми е как да защити нарушените си права гражданин на РБългария, когато са нарушени от ВКС ИПН – изменена цената на иска от съдийски състав ва ВКС при процедурата по допустимост на касационната жалба,разгледана касационна жалба с цена на иска под 5000 лв., отменено влязло в сила решение , не по реда на отмяната, а на касационното обжалване и постановено решение извън правораздавателната власт на съда при условията на отнета компетентност!Не съм юрист, но нали едно решение е нищожно, щом е постановено и извън правораздавателната власт на съда - в условията на отнета компетентност и в нарушение на ИПН – особено, когато е постановено от ВКС! Или има друг начин да защитя правата си ? БЛАГОДАРЯ!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар