Мнимо представителство

20.06.2013г. 12:46:52
Упълномощителна и разпоредителна сделка са прогласени за нищожни по чл 31 от ЗЗД. Предявен е иск от купувача на основание чл34 във вр.с чл 55 ал1 пр3 от ЗЗД.От ответника се изисква да заплати главница в едно със законна лихва и разходи по делото на ищцовата страна. Ответникът е недееспособно лице. Кой дължи обезщетение на купувача при положение, че разпоредителната сделка е сключена от лице без представителна власт? Приложими ли са за дадения казус чл42 ал1 и чл58 от ЗЗД? Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар