Договор с банка

27.01.2013г. 10:34:50
Баща ми почина, след като беше теглил потребителски кредит от банка. Като негов единствен наследник продължих да изплащам заема чрез ежемесечни вноски на касата на банката. Имам възможност да изплатя заема предсрочно. Поисках сведение за остатъка от дълга и установих, че има разлика в главницата/която трябва да погася/ от около 500 лв от това, което дължа по разплащателен план /неразделна част от подписания от баща ми договор/ и тяхното твърдение. Открих неспазване от тяхна страна на клаузи от договора като напр. повишаване на лихвата от тяхна страна със съпътстваща промяна на погасителния план без преподписване на частта "погасителен план" дори и преди смъртта на баща ми. Въпроса ми е: как да постъпя? Да внеса парите които те ми искат и в последствие да изискам да ми върнат надвзетото като се аргументирам за неспазване на договорни клаузи или да откажа да внеса това, което считам че ми е искат над дължимото? В каква форма да го направя?

Правни мнения, съвети и коментари

15.02.2021г. 11:02
Можете да отправите писмено изявление, че считате за недължимо претендираното от банката, поради липса на съгласие от Ваша страна за промяна в лихвения процент.

Коментар