Нищожно съдебно решение

02.08.2013г. 05:22:44
Имам влязло в сила решение на ВКС. При справка по делото, която извърших установих, че при проверката за допустимост на касационното обжалване по чл. 280, ал. 2 е отбелязано - "да, съгл. лист...., ДО над 5000 лв." В исковата молба е отбелязано: "Цена на иска: 246,80 лв. / 2 кв. м. от 60 кв. м. по данъчна оценка/. От ВКС - "неизвестно" по какви причини са допуснали касационно обжалване въз основа на данъчната оценка на целия имот.. Исковата молба е за 2 кв. м. За да имат ДО над 5000 лв. тези 2 кв. м. трябва да са изградени от злато или слонова кост!!! От ВКС са допуснали касационно обжалване в нарушение на чл. 280, ал. 2, а за допустимостта на КЖ съда следи служебно! Въпроса ми е може ли на основание, че Решението е постановено извън пределите на правораздавателната власт на съда, в противоречие с императивна ПН и противоречи на правния ред да поискам обявяване на нищожност.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар