Вещно ползване

31.03.2013г. 03:46:34
През 2002 г. предоставих нотариално един от апартаментите си на майка ми за пожизнено ползване. Тя почина през декември 2007 г. По съответния ред и в срок подадох декларация по чл. 14 в общината с приложен смъртен акт и удостоверение за наследници.От 2008 г до 2013 г. включително е начислен данък на името на майка ми в размер на 400 лв. През същия период аз плащах данък за трите апартамента, включително дадения за ползване, които са изброени в съответната таблица на горецитираната декларация.Въпросът ми е, няма ли дублиране в този случай? Между другото, през тези години до 2013 г аз не бях уведомявана за дължимите данъци на името на майка ми.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар