наем или финансов лизинг

13.12.2011г. 06:10:59
Сключен е договор за наем и е наименуван като договор за наем. Чрез този договор сме уговорили ползването определени вещи, срещу задължението за плащане на месечни наемни вноски, като е предвидена възможност за прехвърляне на собствеността върху наемателя(не фигурира като задължителна клауза в договора) при условие, че бъдат редовно изплатени вноските в уговорения срок.На лице е неизпълнение на задълженията от страна на наемателя. Неизпълнението на паричното задължение на наемателя е основание да прекратим договора и да поискаме да си получим вещите обратно. Той от своя страна, обаче има претенции, че месечните вноски не са цена за ползване на вещите, а включват и други елементи и са уговорени в кредитния план, изготвен въз основа на цената на наетите вещи; също така твърди, че изплащането на последната вноска е условие, с чието сбъдване се трябва да се осъществи прехвърлянето на нашата собственост в негова полза . По тези му съображения е предявил иск за характера на, договора сключен между нас, като неговите претенции са, че е договор за финансов лизинг при все това, че се е разписал под договор за наем. Как се излиза от такава ситуация?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар