Отнета собственост

07.12.2013г. 05:47:34
До Окръжна прокуратура – Кюстендил Обжалване по реда на на чл. 213 от НПК От Елена Здравкова Душева Считайки че са нарушени конституционните ми права по чл. 7, ал. 3 и възможността , регламентирана в чл. 45 от Конституцията, подадох заявление в РПУ гр. Дупница с вх. N: 6421/13.06.13 . надявайки се, че чл. 4 от Закон за дейността на МВР действа, със следното съдържание : ‘’На 04.04.2013 сключих с Райчо Ив. Райчев устна договорка за покупко-продажба на притежавано от мен МПС Reno Rapid. По негова молба се съгласих дължимата сума да бъде платена в рамкита на 2 (два) месеца. Г-н Райчев получи от мен пълномощно за ползване на личния ми автомобил за уговорения срок – 04.04.13 до 04.06.13. Поддържахме периодична връзка по мобилен номер 0899215900, собственост на г-н Райчев. В течение на тези два месеца нееднократно виждах въпросното МПС в гр. Дупница, което потвърждаваше думите му, че живее в с. Джерман. След изтичане срока на валидност на пълномощното, г-н Райчев не отговаря на позвъняванията и в момента нямам връзка с него. С правомощията дадени Ви от МВР, в рамките на закона и със служителите на ръководеното от Вас ведомство, желая да ми помогнете да възстановя владението върху притежаваното от мен МПС. ‘’ Незнайно защо, след подаденото заявление, автомобила не е въведен в Интегрираната Информационна Полицейска Система, какъвто е реда, , и не е пуснат за издирване. (Наредба № Iз-2727 от 16.11.2010г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система. Основание за въвеждане в системата на данните за издирван обект и за снемането му от издирване е получаването в служба на МВР на първични документи: 1. “заявителски материал” за отнето/откраднато МПС, части от МПС или регистрационни табели) Пренебрегвайки Закон за дейността на полицията, а именно чл. 6 , ал. 3 и ал. 4, чл. 7 ал. 3 и чл. 58, прокурор Юлиан Крумов от Районна прокуратура гр. Дупница, издава следното постановление: „От извършената проверка се установи, че Душева е упълномощила Райчев с надлежно пълномощно да управлява и ползва, както и с много други права по отношение на посочения автомобил, за срок от два месеца. Установи се, че след изтичане на срока Райчев продължава да ползва автомобила, като той и Душева твърдят, че към момента на упълномощяването са постигнали споразумение за продажба на автомобила, и същата не е осъществена, тъй като Райчев не е изплатил цялата сума. Предвид установеното, следва да се откаже образуване досъдебно производство, поради липса на данни за извършено престъпление. В случая считам, че се касае за неизпълнение на договорни задължения по договор с предмет прехвърляне собствеността върху МПС. Касае се още за държане на чужда вещ, при отпаднало правно основание. Душева следва по установения гражданско-правен ред надлежно да поиска връщането на автомобила, или сключването на окончателен договор. Изброените действия са извън компетентността на прокуратурата. Поради изложеното и на основание чл. 213, ал. 1, чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, Постанових: ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производсво за извършено престъпление от общ характер и прекратявам преписка Вх. N: 1385/2013 по описа на ДРП.” За мен позоваването от прокурора на чл.213, ал 1 и чл. 24, ал 1, т 1 от НПК са неоснователни, действията му непрофисионални. По некомпетентност или съзнателно не се визира чл. 206, ал.1 от НПК. Междувременно поучих - Електронен фиш за налагане на глоба, за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство от 16.04.13 г. На тази дата аз и съпруга ми, сме били на работа в ТЕЦ „Бобов дол”, което може да се установи документално. Страхувам се, че собствеността ми може да бъде използвана за извършване на криминални, противозаконни и административни нарушения, за които ще нося съдебна отговорност. А и регистрационите номера са собственост на МВР. Без тях не мога да бракувам, спра от движение или отчисля собственоста си. За това ИСКАМ да вземете всички необходими мерки за откриването им и едновременно с това възстановяване на собственоста ми и възмездяване на всички материални и нематериални вреди от виновните лица, в съответствие със закона. инж. Е. Душева

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар