Казус с продажба на апартамент

19.05.2011г. 05:25:32
С обжалваното решение окръжният съд е унищожил договор за продажба на апарамент, т.к. сделката е сключена от дееспособно лице, което не е могло да разбира и ръководи действията си. Ответникът по жалбата – ищец пред първа инстанция Н.Георгиев е наследник по завещание на Е.Кирилова, която на свой ред е била единствена наследница на прехвърлителката по сделката на П.Кирилова. Наследодателят - Е.Кирилова още приживе е поискала от съда да бъде поставена под запрещение сестра й П.Кирилова, поради това че последната е страдала от сериозни психични заболявания – мозъчна атеросклероза с деменция от глобален тип и съдова параноидна психоза, съществували още към 1994 г., но образуваното дело е било прекратено поради смъртта на последната. Това обстоятелство обусловя правната възможност на техния наследник Н.Георгиев, с оглед разпоредбата на чл.31, ал.2 ог Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) да иска от първоинстанционния съд унищожаването на договора за продажба, по силата на който П.Кирилова е прехвърлила собствеността на апартамента си на жалбоподателката пред настоящата инстанция - И.Шишкова. Сделката е била сключена чрез пълномощника С.Шишкова (майка на купувача), упълномощена от прехвърлителката П.Кирилова на 30.06.1995г. Въпрос : какво ще е решението на ВКС по дадения казус?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар