Казус по право с решение от съда

05.04.2012г. 02:23:36
Моля за малко помощ относно решението на съда. Състав на ВКС, ІV г.о., с решение № 99/97 г. по гр.д. № 111/95 г. по жалба на В. е отменил решение от 10.03.1995 г. по гр.д. № 2701/94 г. на Б. Окръжен съд и допълнителното решение от 26.06.1995 г. по същото дело, като по същество е отхвърлил предявения иск за заплащане на сумата 244 000 лв., представляваща стойността на извършени подобрения в чужд имот и за признаване на право на задържане върху същия имот. Приел е, че след като ответникът по иска В. е последващ приобретател на имота, а не собственик, стойността на чийто имот е увеличена в резултат на извършени от ищците подобрения, е придобил имота заедно с подобренията и като е заплатил за тях, не се е обогатил неоснователно за тяхна сметка. По делото не се е спорило, че единият ответник по иска е собственик на имота от 1992 г. по силата на договор покупко-продажба от другата ответница Д. Не се е спорило също, че имотът е бил собственост на съпруга на последната, починал през 1970 г., че подобренията са били отчуждени в полза на държавата. Имотът с подобренията се е ползвал и се ползва до образуването на делото от ищците, но отчуждаването е отменено и собствеността е възстановена на Д., която впоследствие е прехвърлила имота на ответника В. Въпрос: Какво ще е решението на съда? Нормативен материал: чл.72 и следващи ЗС; чл.59, ал.1 ЗЗД.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар