Нотариална покана

18.07.2010г. 11:08:29
връчена на служител отказващ да се легитимира и да подпише разписка 96. Счита ли се за получена от ответната страна

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар