Коментари

прехвърляне на имот с условие

Здравейте!Няма как да поставите такова условие,като тежест върху имота.Можете да ограничите възможността й да извършва прехвърлителни сделки с имота, като учредите вещно право на ползване върху имота.Допустимо е едно лице да е собственик на вещта, а друго да лице да е носител на правото на ползване на вещта.В този случай собственикът притежава т.на."гола собственост"докато трае правото на ползване, което може да бъде за определен срок или до живот.В този случай тя не би могла да намери купувач на имота, тъй като той би получил само "голата собственост", без да може фактически да използва имота.

Дружествени дялове или?

Здравейте!Не се разбира съвсем въпроса Ви, но все пак всякакви справки за промяна на обстоятелства могат да бъдат извършени в търговския регистър по партида на дружеството.

наследяване на задължение по кредитна карта

Здравейте!Трябва да приемете наследството по опис.В този случай ще отговаряте за задълженията на наследодателя до размера на полученото.Закона предвижда 3 месечен срок за приемане на наследството по опис.

Адрес на ООД да бъде под наем

Здравейте!Да, възможно е.

Копие от нотариален акт.

Здравейте!Няма опастност, спокойно.

Извънбрачно дете, какви права има то

Здравейте!Както брачните, така и извънбрачните деца, наследяват своите родите.Законодателя им е дал равни права.

Издръжка на ученик на 20 години

Здравейте, издръжката след навършване на пълнолетие се дължи на ново правно основание,а именно: "Чл. 144. Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения." Можете да плащате издържка директно на детето Ви, като Ви съветвам да запазите доказателства за плащането й.

Родителски права

Здравейте!Ако считате, че вие притежавате по-голям родителски капацитет и че можете да продоставите по-добри условия за живот на детето Ви, както и нужните грижи и внимание за съответната възраст, трябва да искате от съда предоставянето на родителските права на Вас.Това става с искова молба за предоставяне на родителските права пред Районен съд по настоящ адрес на детето.

Как е най-изгодно и най-сигурно да се прехвьрли апартамент

Трябват повече уточнония по конкретния казус, за да Ви се даде точен отговор.

Развод

Здравейте!Придобитото имущество чрез дарение е ваша лична собственост, съгл. чл..Относно втория въпрос- при евентуален развод съда ще се ръководи от интересите на детето от множество фактори, като :Възпитателски качества на родителите; Грижи и отношение на родителите към децата; Желанието на родителите; Привързаност на децата към родителите; Полът на децата; (В Постановлението е прието, че майката е по-пригодна от бащата да отглежда и възпитава децата от женски пол и наравно да отглежда и възпитава момчетата); Възраст на децата; (В Постановлението се приема, че възрастта на децата е от значение, когато наред с другите обстоятелства детето се нуждае от определени родителски грижи. Децата в ниска възраст (пеленачета, в първите години), децата с разклатено здраве и др. се нуждаят от непосредствена майчина грижа);Помощта на трети лица(баба и дядо, които живеят в близост и имат възможност да помагат);Социалната среда; Жилищно-битови и други материални условия на живот.По делото ще бъде изготвен социален доклад от Държавна агенция за закрила на детето, ще бъдат изслушани свидетели, като по този начин съда ще определи кой от родителите притежава по-голям родителски капацитет, съответно ще постанови решение.