Адвокат - адв. Ивалина Димитрова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 4.1.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0899 783 674

  Адрес:

  гр.Варна, ул."Алеко Константинов"10(партер)

  , Варна, общ. Варна, обл. Варна

  Колегия: Варна

  Кратко описание

  Правна защита, съдействие и процесуално представителство по граждански дела( изпълнителни, облигационни, вещни, семейни, наследствени,търговски).

  Коментари

  Отказ от наследство

  Здртавейте!Ако не искате да се отказва от наследство детето Ви, никой не може да Ви принуди да сторите това.Без значение е, дали децата са брачни или извънбрачни, във всички случаи са наследници на баща си.Иначе можете да извършите отказ от името на детето, като негов законен представител, като съответно се прилагат разпоредбите на Закона за лицата и семейството-" чл.3 Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни. Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или настойници." адв.Ивалина Димитрова, служебен адрес: гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 23, тел. 0899783674

  Молба за развод

  Здравейте!Задължително се подписва от двете страни. адв.Ивалина Димитрова, Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий"23, те.0899783674

  Родителски права

  Здравейте!Когато съдът присъжда родителските права, винаги се произнася и относно личните контакти на другия родител с детето.Когато има влязло в сила съдебно решение, ще си извадите изпълнителен лист, с който в случай че не се спазва режима, можете да образувате изпълнително производство.Препоръчвам Ви доброволно разрешаване на спора.Предложете на майка на детето да посетите медиатор, който ще Ви помогне да разрешите спора.

  Желание

  Здравейте!Можете да си направите един на друг завещание, тъй като преживелия съпруг наследява заедно с братята и сестрите, т.е. с втори ред наследници по закон.Т.е., в случай на смърт на един от двама Ви, наследници на починали ще бъдат преживелия съпруг и неговите братя и сестри, като преживелия съпруг ще получи дял от 2/3 от имуществото на наследодателя, ако са имали брак повече от 10г. и 1/2, ако насоледвото е окрито преди навършване на 10г. от сключване на брака. адв.Ивалина Димитрова, гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий"23, тел.0899783674

  прехвърляне на имот с условие

  Здравейте!Няма как да поставите такова условие,като тежест върху имота.Можете да ограничите възможността й да извършва прехвърлителни сделки с имота, като учредите вещно право на ползване върху имота.Допустимо е едно лице да е собственик на вещта, а друго да лице да е носител на правото на ползване на вещта.В този случай собственикът притежава т.на."гола собственост"докато трае правото на ползване, което може да бъде за определен срок или до живот.В този случай тя не би могла да намери купувач на имота, тъй като той би получил само "голата собственост", без да може фактически да използва имота.

  Бившия ми съпруг вече втора година не ми плаща издражка за сина ми

  Здравейте!Ако имате постановено съдебно решение за присъдена издръжка е необходимо да си извадите изпълнителен лист и да образувате изпълнително дело при съдебен изпълнител.Ако нямате -е необходимо да образувате дело за издръжка. адв.Ивалина Димитрова, гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 23, тел.0899783674

  Саморъчна написана декларация

  Здравейте!Няма правна стойност за съжаление.За да уредите имуществените си взаимоотношения по време на брака, можете да сключите брачен договор, да преминете в режим на разделност на имуществото/това обаче касае имущество, което ще придобиете в бъдеще/.При развод можете да разделите имуществото придобито преди брака със споразумението, ако ще се развеждате по взаимно съгласие.В случай, че не можете да постигнете съгласие по всички въпроси, касаещи прекратяването на брака и ще се развеждате по исков ред, със съпуга/та ще останете обикновенни съсобственици на всичко придобито по време на брака, като в последствие можете да разделите с доброволна или съдебна делба.

  Родителски права

  Здравейте!Ако считате, че вие притежавате по-голям родителски капацитет и че можете да продоставите по-добри условия за живот на детето Ви, както и нужните грижи и внимание за съответната възраст, трябва да искате от съда предоставянето на родителските права на Вас.Това става с искова молба за предоставяне на родителските права пред Районен съд по настоящ адрес на детето.

  Изплащане на задължение

  Чрез изпащане на пощенски запис.

  Относно статута на фирма

  Здравейте!Има начин, и това е сдоговор за продажба на дялове, който обаче се сключва доброволно между страните.Ако едноличния собственик на капитала не желае да сключи такъв със Вас/колегата, както се изразихте/, Вие не можете да го принудите.