Казус - Преписване имот

  • Може ли родителите да препишат имот. Например апартамент на едно от децата, без другите да знаят? Става дума за две деца над 18год

    Правни мнения, съвети и коментари

    • При положение, че родителите са собственици на въпросния апартамент, не съществува правна пречка да прехвърлят правото на собственост на едно от децата си без знанието на другите. В такъв случай е препоръчителна възмездна сделка (например покупко-продажба), за да не оспорват останалите деца дарението след смъртта на родителите, като накърняващо запазената им част от наследството.

    • Здравейте! Законова пречка родители да закупят апартамент на едното дете, без другото да знае за покупката - винаги може. Остава да решите въпроса от моралната му страна, тъй като ще сте принудени да мълчите за стореното. Успех! адв.Чанкова телефон 0887 201 222