Кога трудовият договор може да се прекрати без предизвестие

Кога трудовият договор може да се прекрати без предизвестие

Публикувано на: 31 май 2017

  Един от възможните критерии за разграничаване на различните видове прекратяване на трудов договор по Кодекса на труда (КТ) е дали това се случва със или без предизвестие. Прекратяването на трудов договор без предизвестие означава, че страната или страните по трудовия договор не трябва да изпращат предварително известие до другата страна и съответно да се изчаква изтичането на срока на предизвестието, за да се счита трудовият договор за прекратен. В случаите на прекратяване без предизвестие трудовият договор се прекратява не при изтичане на срока на предизвестието, а в друг момент (понякога дори с незабавен ефект) в зависимост от случая.

 Да разгледаме различните хипотези, при които трудовият договор може да бъде прекратен без предизвестие.

Общи основания
На първо място, в чл. 325 от КТ са посочени общите основания, когато трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните по него да "дължи" предизвестие на другата. Това са хипотезите, когато:
- между страните е постигнато взаимно съгласие за прекратяване на трудовия договор между тях
- когато служителят е уволнен, уволнението му бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и той не се яви да я заеме в законовите срокове (в рамките на две седмици от получаване на съобщението за възстановяване, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини)
- трудовият договор е срочен и срокът му изтече
- трудовият договор е сключен като срочен договор за завършване на определена работа и работата се завърши
- трудовият договор е сключен като срочен договор за заместване на отсъстващ работник или служител и заместваният се върне на работа
- длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме
- длъжността е конкурсна и постъпи на работа работникът или служителят, който е избран или е спечелил конкурса
- настъпи невъзможност за работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия (освен ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме, в който случай прекратяване на това правно основание не се допуска)
- почине лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му, и работникът или служителят
- длъжността е определена за такава, която трябва да се заеме от държавен служител
- е сключен трудов договор за дългосрочна командировка в задгранично представителство на Република България в чужбина по Закона за дипломатическата служба и командировката бъде прекратена.

Основания за работника или служителя
Освен общите основания, изброени по-горе, КТ предвижда възможност за прекратяване на трудовия договор без предизвестие и по желание на всяка от двете страни при настъпването на определени обстоятелства, посочени в чл. 327 КТ:
- работникът или служителят не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигурява друга подходяща работа (съобразно предписанието на медицинските органи)
- работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение, дължимо на работника или служителя

- работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение (освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, например при производствена необходимост или престой), както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор, с колективен трудов договор, или установени с нормативен акт
- в резултат на извършена промяна на работодателя (поради сливане, вливане, прехвърляне на търговско предприятие и други) значително са се влошили условията на труд при новия работодател
- работникът или служителят преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс
- работникът или служителят продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура
- работникът или служителят работи на срочен трудов договор за определен срок или за заместване на отсъстващ работник и премине на друга работа за неопределено време
- работникът или служителят работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа
- работникът или служителят е възстановен на работа поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен
- работникът или служителят постъпва на държавна служба
- работодателят преустанови дейността си
- работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие
- е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Във всички тези случаи не е необходимо работникът или служителят да изчаква определен срок, за да прекрати договора си и да заеме нова постоянна работа, да продължава да се занимава с дейност, неблагоприятна за здравето му, и т.н.

Основания за работодателя
Работодателят също има право да прекрати без предизвестие трудов договор със свой служител при настъпване на някое от следните обстоятелства, посочени в чл. 330 КТ:
- когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда (влязла в сила по съответния ред след всички процесуални действия)
- когато работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен
- на работника или служителя бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен
- служителят е заличен от регистрите на съответната професионална съсловна организация (на лекарите и зъболекарите, на магистър-фармацевтите и др.)
- когато работодателят трудоустроява работника или служителя и той откаже да заеме предложената му подходяща работа
- работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен
- работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост, предвидени като допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация (в чл. 107а, ал. 1)
- когато е налице такава несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1
- когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси
- когато педагогически специалист (по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование) е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

Необходими документи
Въпреки че прекратяването на трудов договор без предизвестие звучи като по-малко формалната хипотеза в сравнение с основанията, изискващи изпращането на предизвестие, не трябва да се забравя, че някои от посочените по-горе случаи все пак изискват спазване на определени процедури и изготвяне на редица документи.
Например при прекратяването по взаимно съгласие е важно да има предложение за прекратяване от едната страна и становище по предложението в 7-дневен срок от получаването му. В противен случай се счита, че предложението не е прието.

Автор: Ивелина Василева е адвокат и работи в сътрудничество с австрийската правна кантора Schoenherr от 2007 г. Тя има дългогодишен опит с акцент в областта на трудовото и корпоративното право. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийската адвокатска колегия.

Източник: Кариери.бг