Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Законно ли е общините да събират годишни такси за търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия

  Въпросните разпоредби на чл. 113 и чл. 114 ЗМДТ са отменени, считано от 01.12.2009 г., а не от 01.01.2009 г.

  Ползване на жилище след развод

  Здравейте, бившият Ви съпруг следва да изпълнява съдебното решение, т.е. до навършаване на 18 г. на детето имате право да ползвате семейното жилище, като заплащате съответния наем.

  Наследен имот

  Здравейте, в случай че се касае за съдебна делба - се извършва пазарна оценка от лицензиран оценител - вещо лице към съответния съд.

  Студентски права

  Здравейте, можете да сезирате комисията по защита от дискриминация.

  Измама

  Да, можете да подадете жалба в полицията/прокуратурата за измама.

  Прехвърляне на фирма

  Необходимо е да прехвърлите предприятието на ЕТ на дружеството на внука, което следва да се извърши чрез вписване на заявление в търговския регистър и прилагане на необходимите документи.

  Ужилване

  Здравейте, необходимо е да се консултирате с адвокат, който да прегледа платежните нареждания. Важно е основанието, което е посочено в тях.

  Дело за издръжка

  Здравейте, добре е да коментирате въпроса с адвоката си, но по правило няма подобно изискване за три години.

  Дали това е нарушение

  Здравейте, изисква се съгласие на съседите и разрешение за строеж само за плътна ограда с определена височина, не и във Вашия случай.

  Неустойка по договор с Интернет доставчик

  Правилото е да заявите писмено прекратяване на договорните си отношения, като относно неустойката следва да се прегледа договора, но обикновено съдът в рамките на образувано производство при възражение за нищожност, обявява съответната клауза за нищожна.