Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Домашно насилие над дъщеря ми

  Дъщеря Ви може да подаде молба по Закона за защита от домашно насилие, като приложи и съответната декларация пред компетентния районен съд .Препоръчително е документите да бъдат съставени от адвокат или от юрисконсулт в център за защита от домашно насилие.

  Развод в чужбина

  Здравейте, препоръчвам да коментирате въпроса с немски адвокат.

  Дискриминация

  Можете да сезирате Комисията по защита от дискриминация.

  Покупко-продажба на имот

  Няма ограничения, можете без проблеми да сключите договор за покупко-продажба.

  Неплатени вноски по ипотека

  Банката може да обяви кредита за предсрочно изискуем, както и да се снабди с изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводните си регистри. Следва да бъде образувано изпълнително дело и имотът да бъде продаден на публична продан.

  ЗУТ?

  Здравейте, няма подобна прилежаща територия към имота Ви, като в случай че съседът Ви събори оградата Ви можете да подадете сигнал в полицията за самоуправство.

  Промяна на документи за регистрация на фирма

  Здравейте, няма как да премахнете въпросния договор, освен ако го прекратите и назначите друг управител.

  Строител Измамник

  Здравейте, необходимо е да подадете не само жалба в полицията и прокуратурата, но и иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД за обявяване на предварителния договор за окончателен.

  Към кого да се обърна

  Здравейте, давността в случая е 5 години, т.е. вземането е погасено по давност.

  Проект за къща

  Правилно сте преценили, че е необходим договор, в който да се упомене предмет, срок, права и задължения, санкции, прекратяване.