Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Как да изкупя дял от къща от съсобственик?

  Здравейте, на поставените от Вас въпроси: 1. Не можете да принудите сестра Ви да продаде нейната 1/4 ид. част от етажа, тавана и мазето, тъй като договорът за покупко-продажба се сключва доброволно, по взаимно съгласие на продавача и купувача. 2. Необходимо е сестра Ви да Ви продаде идеалните части от обслужващите помещения - таван и мазе, заедно с продажбата на идеалните части от етажа на къщата, тъй като не може да притежава само обслужващи помещения без жилище.

  Може ли дарителя да развали дарение

  Договорът за дарение може да бъде отменен от дарителя при точно определени в ЗЗД (Закона за задълженията и договорите) обстоятелства, като опит за убийство на дарителя например. Най-често срещаният случай е, когато дареният отказва да предостави издръжка на дарителя, от която последният се нуждае. Вероятно въпросът Ви касае дарение на недвижим имот. Искът за отмяна на дарението се предявява пред компетентния съд.

  Има ли право ЧСИ да ми тегли субсидията

  При това кратко описание на казуса трудно може да се получи точен отговор, но най-общо - вероятно е наложен запор върху банковата Ви сметка, като ЧСИ не може да установи основанието, на което сумата е в банковата Ви сметка. Препоръчвам да подадете заявление в кантората на ЧСИ, в което да посочите, че се касае за европейски субсидии, за да вдигне наложения запор. Възможно е да посочите и друг начин за изпълнение със същата молба или да поискате спиране на изпълнителното производство, но е необходимо да депозирате 30 % от дължимата сума.

  Законен срок за напускане на жилище

  Необходимо е да влезе в сила Постановлението за възлагане на имот, което издава ЧСИ, за да напуснете имота. В случай че Постановлението е обжалвано от Вас или друго лице, влизането в сила може да се проточи с месеци.

  Колко пари ще ми са нужни за развод

  При така общо поставен въпрос трудно може да се предостави точен и конкретен отговор. Необходимо е да се уточни дали се касае за развод по исков ред или по взаимно съгласие, притежавате ли движимо или недвижимо имущество, защото от отговора на тези въпроси зависи размерът на държавните такси и на адвокатския хонорар.

  Как да продам само апартамент, който е на един нотариален акт с гараж,?

  Не съществува законова пречка да продадете само апартамента, независимо че са в един нотариален акт с гаража. Преди сделката е необходимо да направите нотариално заверен препис на оригинала на нотариалния акт, защото при сделката следва да предоставите оригинала на предходния нотариален акт на купувача.

  Придобиване по давност

  Не е възможно да се придобие по давност имот, който е общинска собственост. Давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост спира да тече до 31 декември 2017 г., считано от 31.12.2008 г.

  Данък дарение при роднини

  Съветът ми е да се консултирате с адвокат или друг нотариус, тъй като разпоредбата на Закона за местните данъци и такси е следната - при дарение на имущество, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредба, както следва: от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца.

  Непризнаване на образование за заемана длъжност

  При подробното описание на казуса става ясно, че притежавате диплома за висше образование със специалност "българска филология", както и свидетелство за професионална квалификация "библиотекар" въз основа на проведено обучение 2 семестъра във ВТУ. Не става ясно обаче дали цитираното от Вас обучение във ВТУ включва най-малко 50 % от дисциплините от библиотечно-информационния цикъл. В случай че посоченото обучение отговаря на цитираното от Вас в чл. 39 от Закона за обществените библиотеки, не съществува пречка да бъдете преназначена на длъжност "библиотекар."

  Имот без вход с право на строеж

  Здравейте, правилно са Ви отговорили от Общината, че следва да преминавате през съседите, след като се касае за един УПИ. Можете да изпратите нотариална покана на съседите си в посочения смисъл или да им предложите да Ви учредят сервитут - право на преминаване през имота им.