Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Давност има това завещание

  Здравейте, не уточнявате дали се касае за саморъчно завещание (изписано ръкописно от баба Ви) или нотариално. Ако се касае за саморъчно завещание, с което разполага баща Ви, е било необходимо веднага след смъртта на баба Ви, да иска обявяването му при нотариус. Възможно е Вие да подадете молба до районния съд по по мястото, където е открито наследството, за да определи срок за представяне на завещанието, с цел да бъде то обявено от нотариуса. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  КАКВО КАЗВА ЗАКОНЪТ

  С предварителния договор страните поемат задължение да сключат окончателен договор, като определят предмет, цена, условия на окончателния договор. Предварителният договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните. След подписването на договора страните по него следва да го спазват, а не своеволно да отказват изпълнението на задълженията си. Поздрави, адв. Николина Митова, София, тел. 0898 303092

  Искам да купя апартамент от позната, които е ипотекиран

  Не Ви съветвам да заплащате чужди задължения по договор за кредит или най-малкото да съставите договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, в който ясно да е обозначено кога ще бъде извършено прехвърлянето на правото на собственост, цена, както и Вашето задължение да заплащате вноските по кредита. Следва договорът да бъде съставен от адвокат, за да бъдете гарантиран при този казус. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Забрана за напускане границите на ЕС

  Здравейте, правилно сте разбрал, че разпоредбата, която съдържа въпросната санкция е обявена за противоконституционна. Предвид горното, не съществува правна възможност относно налагането на подобна санкция. Препоръчвам да се снабдите с изпълнителен лист и да образувате изпълнително производство при съдебен изпълнител, който да проучи имущественото състояние на длъжника с цел налагането на запор върху банкови сметки и трудово възнаграждение и възбрана върху недвижими имоти. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Налични средства

  Здравейте, можете да поискате информация в БНБ, където водят регистър на банковите сметки, като представите удостоверение за наследници. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Претенции след 30 г. от делба

  Здравейте, за точен отговор е необходим преглед на документите, с които разполагате, като договора за делба, като съветът ми е да се консултирате с адвокат. При това описание - след като делбата е извършена през 1982г. и от този момент до сега владеете въпросните 30 кв.м., сте ги придобили по давност. Можете да се снабдите с констативен нотариален акт за собственост за целия УПИ и въпросните 30 кв.м. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Премахване на радиатори на EVN Топлофикация.

  Здравейте, правилно сте разбрал, че съществува изрична забрана за доставката на централно отопление без искане на потребител (съгласно Закона за защита на потребителите). В този смисъл чл.133 ал.2 ЗЕ (Закона за енергетиката) изисква решение на общото събрание на етажните собственици за присъединяването на сградата към топлопреносната мрежа. Във Вашия случай, както обяснявате, вероятно ЕС (етажната собственост) е взела подобно решение, поради което не съществува правно основание за демонтиране на радиаторите. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 2/2016 г. на ОС на ГК на ВКС, според което - "в действащата си редакция ЗЕ запазва принципа за присъединяване към топлопреносната мрежа на етажни собствености само по искане на етажните собственици, притежаващи квалифицирано мнозинство от 2/3, (чл.133 ал.2 ЗЕ), като изисква същото мнозинство и за преустановяване на топлоснабдяването на сградата (чл.153 ал.2 ЗЕ). И при тази уредба противоречие между този закон и ЗЗП няма, защото и двата нормативни акта изискват искане (съгласие) от потребителя на топлинна енергия такава да му бъде доставяна, за да възникне за него задължение за плащането й. Различен е само субектът, който прави искането при доставката на централно отопление в сгради под режим на етажна собственост, като това е обективно обусловено от естеството на отношенията, които възникват между титулярите на право на собственост или вещно право на ползване върху отделни обекти в такива сгради." Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Запитване за продажба на имот закупен по трудов договор без нотариален акт

  Не е необходимо да се снабдявате с нотариален акт, тъй като документът, който удостоверява правото Ви на собственост е договорът за покупко-продажба, сключен с Кмета на Община Бургас.

  етажна собственост

  Здравейте, след като се касае за двуетажна къща, в която има двама съсобственици, е приложим Законът за собствеността, а не Закона за управление на етажната собственост. Като начало можете да се обърнете към другия съсобственик, като поискате отстраняването на кабелите от Вашата тераса, вкл. и като отправите писмена покана.

  Дарение след онаследяване

  Възможно е свекърва Ви да дари на сина Ви къщата, като не е необходимо да се снабдява с нотариален акт на нейно име, достатъчен е документът за собственост на името на баща й и удостоверение за наследници, за да удостовери, че е собственик на къщата. Съществува правна възможност след смъртта на свекърва Ви, синът й да предяви иск за накърняване на запазената му част от наследството поради извършеното дарение.