Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Анулиране на припознаване на дете

  Препоръчвам да коментирате въпроса с адвокат, който да състави съответните документи.

  Фалшив трудов договор от служител

  Здравейте, съветът ми е да сигнализирате писмено Комисията за защита на лични данни.

  Подсъдимо ли е

  В случай че сте предоставил писмено съгласие да бъдат предоставяни личните Ви данни на трети лица, имат право.

  Неправомерно уволнение

  Вероятно от инспекцията по труда отново ще отидат на място или ще поискат представяне на документация.

  Завещание

  Предвид че завещанието не е обявено, няма пречка общинските органи да издадат удостоверение за наследници, в което да фигурира дъщерята на починалия Ви съпруг. Относно изискванията на нотариуса - няма законово изискване да представите удостоверение за данъчна оценка на имота, за да Ви бъде предоставено копие от завещанието.

  Срочен трудов договор

  Здравейте, при трудовия договор със срок за изпитване в полза на работодателя - договорът може да бъде прекратен от работодателя без предизвестие във всеки момент до изтичане на срока за изпътване.

  Измама с подпис на документ

  Здравейте, по правило клиентът е следвало саморъчно да изпише имената си върху договора, а не Вие да ги попълвате. Следва да се обърнете към адвокат, специалист по наказателно право.

  покупко продажба

  Здравейте, най-общо всички такси - нотариална, такса за вписване и местен данък са около 3 % върху посочената сума, която предполагам е продажната цена. Таксата за вписване в Службата по вписванията е 0,1%, а местният данък е различен в различните общини, като се определя с Решение на Общинския съвет.

  Освобождаване от работа

  Срочният договор се прекратява с изтичане на срока му, т.е. може на следващия ден да не посещавате работното място.

  Договор за поръчка

  Можете да сезирате КЗП, както и да отправите нотариална покана за връщане на капарото. Ако няма резултат - можете да предприемете съдебни действия, като упълномощите адвокат.