Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Завещание

  Предвид че завещанието не е обявено, няма пречка общинските органи да издадат удостоверение за наследници, в което да фигурира дъщерята на починалия Ви съпруг. Относно изискванията на нотариуса - няма законово изискване да представите удостоверение за данъчна оценка на имота, за да Ви бъде предоставено копие от завещанието.

  Срочен трудов договор

  Здравейте, при трудовия договор със срок за изпитване в полза на работодателя - договорът може да бъде прекратен от работодателя без предизвестие във всеки момент до изтичане на срока за изпътване.

  Измама с подпис на документ

  Здравейте, по правило клиентът е следвало саморъчно да изпише имената си върху договора, а не Вие да ги попълвате. Следва да се обърнете към адвокат, специалист по наказателно право.

  покупко продажба

  Здравейте, най-общо всички такси - нотариална, такса за вписване и местен данък са около 3 % върху посочената сума, която предполагам е продажната цена. Таксата за вписване в Службата по вписванията е 0,1%, а местният данък е различен в различните общини, като се определя с Решение на Общинския съвет.

  Освобождаване от работа

  Срочният договор се прекратява с изтичане на срока му, т.е. може на следващия ден да не посещавате работното място.

  Договор за поръчка

  Можете да сезирате КЗП, както и да отправите нотариална покана за връщане на капарото. Ако няма резултат - можете да предприемете съдебни действия, като упълномощите адвокат.

  Домашно насилие над дъщеря ми

  Дъщеря Ви може да подаде молба по Закона за защита от домашно насилие, като приложи и съответната декларация пред компетентния районен съд .Препоръчително е документите да бъдат съставени от адвокат или от юрисконсулт в център за защита от домашно насилие.

  Развод в чужбина

  Здравейте, препоръчвам да коментирате въпроса с немски адвокат.

  Дискриминация

  Можете да сезирате Комисията по защита от дискриминация.

  Покупко-продажба на имот

  Няма ограничения, можете без проблеми да сключите договор за покупко-продажба.