Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Здарвейте!Притежавам нотариален акт

  Здравейте, необходимо е да подадете данъчна декларация по чл. 14 ЗМДТ (Закона за местните данъци и такси), като приложите копие от нотариалния акт, за да декларирате, че сте собственик на апартамента. Възможно е да Ви наложат глоба, че не сте декларирали покупката в двумесечния срок. Евентуално майка Ви може да се позове на десетгодишна придобивна давност за придобиване правото на собственост върху апартамента, като установи, че през този период е живяла в него и е заплащала данъците. Вероятно обаче въпросният период от време не е изтекъл, а и за придобиване на право на собственост въз основа на десетгодишна придобивна давност е необходимо специално производство пред нотариус с разпит на свидетели. Освен това, е необходимо да се установи при т.нар. обстоятелствена проверка, че майка Ви е имала намерение да придобие апартамента за себе си през посочения 10 годишен период. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 30392

  Възстаноняване на съдебни разходи

  Необходимо е да има влязло в сила съдебно решение, по силата на което на съответната страна по делото (ищец или ответник) са присъдени направените съдебни разноски. Въз основа на влязлото в сила съдебно решение можете да се снабдите с изпълнителен лист за разноските и да образувате изпълнително производство при съдебен изпълнител. Правната уредба се съдържа в ГПК (Гражданско процесуален кодекс).

  Семейно право

  Бащата дължи заплащането на издръжка за сина си. Преди да водите иск за присъждане на издръжка, препоръчвам да разговаряте с бащата на детето, за да му предоставя такава. Ако не постигнете решение по доброволен път, едва след това можете да заведете иск за издръжка, както и иск за упражняване на родителските права и за семейното жилище. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Има ли право на комин, без да има план за това

  При положение, че съгласно архитектурния проект не е предвиден комин, съседът Ви няма право да изгради такъв. След като и димът влиза при Вас, очевидно коминът е изграден без спазването на съответните законови изисквания. Можете да подадете сигнал в общината, за да проверят на място изградения от съседа Ви незаконен комин. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Наследство

  Здравейте, както описвате случая - наследници на починалия Ви баща сте Вие, сестра Ви и съпругата му. Възможно е да предявите нотариална покана за заплащане на наемна цена за Вашите идеални части от правото на собственост върху апартамента, като същата се дължи от датата на писмената покана. Необходимо е да заплащате данък върху недвижимите имоти за собствените Ви идеални части. Възможно е съпругата на баща Ви да се снабди с констативен нотариален акт за придобиване на правото на собственост върху апартамента с изтичането на десетгодишна давност, като установи със свидетели, че е живяла непрекъснато в жилището, заплащала е дължимите данъци и пр. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Прехвърляне на имот с покупко-продажба

  Според описанието става ясно, че Ви е учредено пожизнено вещно право на ползване върху етажите и двора, като желаете сключването на договор за покупко-продажба. Най-общо необходимите документи са - предходният документ за собственост на родителите Ви за къщата и поземления имот, скица на имота, удостоверение за данъчна оценка, кадастрална схема, ако в града, където живеете е одобрена кадастралната карта. Таксите и местният данък са грубо изчислени около 3 % от продажната цена. Препоръчвам да се консултирате с адвокат за извършване на сделката. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Измама

  Възможно е да сезирате прокуратура с жалба срещу управителя на дружеството с цел образуването на наказателно производство срещу него. Препоръчвам жалбата да бъде съставена от адвокат, специалист по наказателно право. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Трудов договор - срочен

  Здравейте, както сте описали - се касае за договор с изпитален срок, уговорен в полза на работодателя, който може да го прекрати без предизвестие. Съгласно Кодекса на труда можете да прекратите договора си с предизвестие, като срокът е конкретизиран и в трудовия Ви договор. Следва да Ви бъде заплатено и възнаграждението за посочения един месец, доколкото по време на предизвестието ще изпълнявате задълженията си съгласно трудовия договор. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Обезпечаване на акт

  Здравейте, при положение, че не е наложена възбрана върху цитирания имот, няма законова пречка да бъде продаден. При смърт на баба Ви имуществото й, което включва не само имуществени права, но и задължения, се наследява. Възможно е да се направи отказ от наследство, ако задълженията надхвърлят имуществото на баба Ви. Отказът от наследство може да се извърши след смъртта на баба Ви. Поздрави, адв. Николина Митова София

  Неплатен данък МПС

  Необходимо е да подадете в общината, отдел "МДТ" (Местни данъци и такси) възражение по образец, че не дължите данък за съответния период поради изтекла петгодишна давност. Препоръчвам и да заличите регистрацията на автомобила в КАТ и впоследствие в общината, след като МПС-то не съществува, а притежавате само регистрационните му номера. Възможно е да бракувате МПС-то и да представите съответните документи в КАТ и в общината. Освен това, не могат да Ви задължат да заплатите първо данъка на МПС-то и едва след това - данък сгради и такса смет. В случай че продължават да отказват плащането на каса в общината, можете да извършите плащането по банков път. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092