Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Договор за наем

  Както сте цитирали клаузата от наемния договор - наемната цена следва да се увеличи с повишаване размера на минималната работна заплата, като е определен и максимумът на увеличаването. Цитираната разпоредба от договора е необходимо да се тълкува заедно с останалите разпоредби. Препоръчително е при неяснота на въпросната разпоредба - договорът да бъде изменен по взаимно съгласие на наемателя и наемодателя.

  Шум от съседи и отказ от консенсус

  Можете да се сезирате управителя на ЕС по въпроса.

  Запитване за собствеността на долната плоча на апартамент

  Здравейте, касае се за общи части и е необходимо решение на общото събрание на етажната собственост за поставяне на рекламна табела.

  Семеен Проблем

  При положение, че сте пълнолетна, можете безпроблемно да живеете самотоятелно, като родителите Ви нямат законово основание да изискат от полицията или Агенция за закрила на детето, връщането Ви в семейното жилище. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Развод и права върху имоти

  Здравейте, апартаментът е съпружеска имуществена общност, ако е придобит чрез покупко-продажба. Вилата също е съпружеска имуществена общност.

  Нот. заверени договори между съпрузи не били юридически издържани

  Нотариусът правилно е посочил, че не може да заверява нотариално документи за прехвърляне право на собственост между съпрузи, тъй като съпружеската имуществена общност е бездялова.

  Заем на частно лице

  Здравейте, за съжаление нямате много правни възможности, тъй като не притежавате документи за предоставената сума, а със свидетелски показания се установяват парични вземания само до 5000 лв.

  Ипотекиран имот без мое знание и подпис, само с представяне на личната ми карта

  Здравейте, за точен отговор е необходим преглед на документи, но в случай че сте собственик на имота, ипотекирането не може да стане без Ваше съгласие.

  Родителски права

  Да, възможно е да не бъде допуснато до касационно обжалване решението на СГС, в случай че не отговаря на изискванията на ГПК.

  Доброволна делба

  Можете да отправите покана за доброволна делба устно и ако няма резултат - писмено с писмена покана, изпратена по куриер или с нотариална покана, като посочите срок за извършване на делбата. Ако няма резултат, можете да предявите иск за съдебна делба, който е свързан със съответните разходи, заплащане на такси и разноски и отнемане на сериозно време.