Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Изпълнително дело за просрочен кредит от 3000лв., теглен през 2004г.

  Препоръчвам да се заведе отрицателен установителен иск за претендираната сума, като се основавате на погасителна давност и заплащане на задълженията.

  Срокове при публична продан

  Здравейте, забавянето в изпращането на жалбата вероятно е свързано с обстоятелството, че се е наложило ЧСИ да даде указания за внасяне на държавна такса, след това е необходимо жалбоподателят да внесе таксата и едва след това се изпраща копие от жалбата до Вас.

  Обстоятелствена проверка

  Констативен нотариален акт може да се оспори по съдебен ред. За незаконно строителство няма давност, но е възможно снабдяване с удостоверение за търпимост.

  Психически тормоз от съседи

  Здравейте, като начало е необходимо да подадете жалба в полицията, прокуратурата и общината за нарушаване на обществения ред. Също така, е препоръчително да се свържете и с тел. 112 при всеки подобен случай, за да пристигнат полицаи на място и да съставят на лицата предупредителен протокол.

  Трудово-правно отношение

  Здравейте, с писмено заявление до работодателя можете да изискате представянето на трудов договор и в случай че продължават да не Ви предоставят такъв, да поискате прекратяването му. След като имате вписване в трудовата Ви книжка, вероятно има съставен трудов договор, който обаче следва да бъде регистриран и в НАП след подписването му.

  Плащане на такси от наемател

  Здравейте, зависи какво е уговорено в договора за наем, но по принцип относно таксите към Топлофикация - отговорът е положителен, тъй като се касае за консумативни разходи.

  Иск за морални щети- възможен ли е?

  Здравейте, правилно сте се насочила към среща с адвокат, тъй като във форум без преглед на документи и допълнителни подробности, трудно можете да получите точен и коректен отговор.

  Топлофикация и молба с пълномощно

  Здравейте, давността се прекъсва със заплащане на част от задължението. Необходимо е било преди да извършите плащане, да подадете възражение за погасяване с 3 годишна давност на задълженията. Би следвало въз основа на пълномощното да имате право да подадете въражение за погасяване по давност, но дали същото ще бъде уважено, се съмнявам, предвид прекъсването на давността с извършеното плащане.

  Семейно право

  Бащата дължи заплащането на издръжка за сина си. Преди да водите иск за присъждане на издръжка, препоръчвам да разговаряте с бащата на детето, за да му предоставя такава. Ако не постигнете решение по доброволен път, едва след това можете да заведете иск за издръжка, както и иск за упражняване на родителските права и за семейното жилище. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Казус - етажна собственост

  Поставете въпроса пред управителя на етажната собственост, за да бъде свикано общо събрание и взето решение в искания от Вас смисъл.