Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Напускане на работа по инициатива на служител поради системен тормоз

  Здравейте, няма вариант, в който да подадете молба за прекратяване на трудовия договор или същият да бъде прекратен по взаимно съгласие и да получите посоченото от Вас максимално обезщетение. Такъв вариант има например при съкращаване на щата от страна на работодателя.

  Издръжка на студент

  Здравейте, съгласно чл. 144 от Семейния кодекс - родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения. Според цитираната разпоредба синът Ви няма право на издръжка, след като е приключил обучението си в средно учебно заведение и не е започнал да учи във висше учебно заведение.

  Издръжка на студент

  Трябва да изплатите издръжката за периода, от който е започнал редовно обучение във ВУЗ.

  Лични данни

  На първо място, както съветват и от НАП - сменете личната си карта. Освен това, можете да подадете сигнал до КЗЛД, както и да подадете искова молба към съда за обезщетение за вреди по ЗОДОВ. За допълнителна информация и съдействие можете да се свържете с мен на посочения телефон. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  Проблем с вентилация на заведение за пиле на грил и скара.

  Здравейте, съветът ми е да изчакате официалния писмен отговор на гл. архитект на общината, като в случай че същият представлява индивидуален административен акт може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред административен съд. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  отказване от наследство

  Здравейте, необходима е молба - декларация за отказ от наследство, която се подава в районния съд по местооткриване на наследството. Пълномощникът с изрично нотариално заверено пълномощно може да подаде молбата в съда и да получи вписания отказ. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  отказване от наследство

  Да, отказ от наследство е възможен само по отношение на починало лице.