Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Допълнително споразумение

  Здравейте, към момента както описвате - сте на срочен трудов договор до завръщане на титуляра. След завръщане на титуляра - договорът Ви ще бъде прекратен на това основание.

  Жилищна сграда, построена по § 4 от ЗСПЗЗ

  Здравейте, както описвате случая, вероятно сте се снабдили с удостоверение за търпимост на съответната сграда, което обаче не я прави законна. Същата е незаконна, но търпима сграда, което означава и че не подлежи на събаряне.

  Присвоени общи части на етажна собственост

  Здравейте, въпросите са много и разнообразни, както вероятно и документацията по случая, затова препоръчвам преди всичко да се консултирате с адвокат, но най-общо на поставените от Вас въпроси - общи части не могат да се придобиват по давност. Исковете по чл. 40 и чл. 43 от ЗУЕС не могат да бъдат обединени в един, тъй като се касае в единия случай за атакуване на решения на общото събрание на етажната собственост, а в другия - за решения на управителя, като и сроковете за предявяване на исковете са различни.

  Кредит от банка невъзможно да бъде обслужен

  Здравейте, препоръчвам да се опитате да предоговорите кредитното споразумение, като представите документ за единствения си доход - пенсия в размер на 250 лв. с цел намаляване размера на месечната вноска. В случай че не постигнете предоговаряне на кредита относно размера на вноската, съветът ми е да заплащате вноски, в размер с оглед на възможностите Ви. В противен случай банката ще подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК срещу Вас и дори и да възразите срещу издадената заповед за изпълнение, същата подлежи на изпълнение в рамките на изпълнително производство. Ще бъдете натоварени с разходи за лихви, адвокатски хонорари, държавни такси и такси на ЧСИ, с които дългът може да се удвои. Друг е въпросът че не разполагате с имущество, което може да бъде запорирано или възбранено.

  Заявление по чл.327 ал.1 т.2

  Здравейте, да, можете да прекратите трудовия си договор на посоченото основание поради неплащането, като имате право на обезщетение от Бюрото по труда.

  Заявление по чл.327 ал.1 т.2

  Здравейте, можете да подадете сигнал до Инспекцията по труда, но служителите нямат правомощия да задължават работодателя за изплати дължими суми, а имат право само да извършат проверка и да наложат санкции. Евентуално след проверката работодателят може доброволно да Ви заплати сумите. В противен случай следва да се заведе иск по реда на Кодекса на труда и Гражданско-процесуалния кодекс.

  Заявление по чл.327 ал.1 т.2

  Здравейте, с Вашият екземпляр, на който следва да има вх. № и дата, както и с оформена от работодателя трудова книжка.

  Проблем с чертеж УПИ

  Здравейте, препоръчвам да подадете заявление в техническата служба на общината, като поискате проверка на място с цел отстраняване на несъответствието. Ако е приета кадастралната карта за съответния район, е необходимо да подадете заявление за поправка на фактическа грешка.

  Изчисляване на разполагаема и запазена част от наследство

  Препоръчвам да се консултирате с адвокат, който да прегледа всички документи за точен отговор на поставените от Вас въпроси. При оспорване на накърняване на запазена част от наследството, се събира цялото наследствено имущество и се изчислява колко е запазената и разполагаемата част от него.

  сила на съдебно решение

  Съдебното решение има сила на присъдено нещо само по отношение на страните по съответната претенция.