Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Сираче на 23г

  Здравейте, не съществува такава законова възможност за отказ от родителите Ви предвид и че сте навършили 18 години. Има възможност за ограничаване на родителски права, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права - отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице. В случая разпоредбата на чл. 131 от Семейния кодекс, която цитирам по-горе е неприложима, тъй като сте навършили 18 г. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

  Дело за делба

  В случай че ответникът е посочил съответния адрес и при многократни опити да се открие на адреса, призовкар не може да му връчи съдебни книжа, се залепя на същия адрес уведомление да се яви в съда в двуседмичен срок за получаване на книжата. При положение, че ответникът не се яви в този срок да получи книжата и след справка в база ЕСГРАОН се установи, че посоченият от него адрес е постоянен/настоящ, е необходимо да му се назначи особен предсставител по чл. 47, ал. 6 от ГПК на Ваши разноски. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

  Незаконно строителство

  Здравейте, препоръчвам да се снабдите с удостоверение за търпимост на къщата, като Ви е необходимо нотариално заверено съгласие на съседите и извършване на геодезическо заснемане. Правилно са Ви посочили, че не можете да се снабдите с констативен нотариален акт за незаконно изградена къща, като в нотариалния акт може да се посочи едниствено, че сте собственик на имота и подобренията в него, ако се установи след разпит на свидетелите, че сте владяли имота и подобренията (незаконно изградената къща) повече от 10 години. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7, тел. 0898 303092

  Запис на заповед

  Поръчителят (авалист) отговоря по същия начин както титуляра (издател) по записа на заповед, като задължението на поръчителя е действително и когато задължението, за което е дадено, е недействително по каквато и да било причина, освен поради недостатък във формата. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7, тел. 0898 303092

  Непозволено увреждане след пожар

  Здравейте, не уточнявате дали жилището Ви е застраховано срещу пожар, но вероятно не сте сключила договор за застраховка. При сключена застраховка можехте да претендирате за заплащане на застрахователно обезщетение. Относно иска по чл. 45 ЗЗД - всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Отговорността е лична и нямате правно основание да претендирате заплащането на обезщетение от наследниците на починалото лице. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7, тел. 0898 303092

  Палномощно

  Не сте уточнили за какво пълномощно се касае. В случай че пълномощното няма за предмет представителство относно прехвърляне право на собственост върху недвижим имот, подписът на упълномощителя се заверява в един екземпляр. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7, тел. 0898 303092

  дело 39959

  Необходимо е било да упълномощите адвокат, който да представлява баща Ви по делото или да поискате допускането на правна помощ, ако баща Ви отговоря на изискванията на Закона за правната помощ. В рамките на първоинстанционното производство е било възможно да се направят съответните възражения, да се посочат доказателства и да се направят доказателствени искания. Също така, е следвало въззивната жалба да бъде съставена от адвокат, но вероятно вече е пропуснат срокът. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7, тел. 0898 303092

  Договор с ВИВАКОМ

  Както обяснявате случая, договорът е подновен автоматично за нов срок, след като вече баща Ви, като страна по договора, е починал. Можете да искате прекратяване на договора като наследник на баща Ви, като е необходимо да представите удостоверение за наследници и акт за смърт, от който акт за смърт ще се установи, че договорът е подновен с вече починало лице. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Семеен Проблем

  При положение, че сте пълнолетна, можете безпроблемно да живеете самотоятелно, като родителите Ви нямат законово основание да изискат от полицията или Агенция за закрила на детето, връщането Ви в семейното жилище. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Имотен интерес

  Здравейте, както описвате случая, при сключване на договора за кредит приятелката Ви е поръчител, а не "съкредитор". Към момента сте единствен собственик на жилището, което е ипотекирано. След сключване на брак, ако продължите да живеете в това жилище със семейството си, същото представлява "семейно жилище" по смисъла на Семейния кодекс. При евентуален развод и предоставяне родителските права на майката, може да се наложи да напуснете семейното жилище до навършване на пълнолетие на детето. Поздрави, адв. Николина Митова София тел. 0898 303092