Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Превод на пари в грешна сметка

  Вие сте посочили определена банкова сметка, по която да бъде преведена сумата, поради което служителите в банката нямат вина за Вашата грешка. След като банковата сметка е запорирана, можете да подадете писмено искане към съдебния изпълнител за вдигане на запора предвид че заплащате публичните задължения на дружеството. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" 7 0898 303092

  Няма да плащам издръжка, възможно ли е да препиша на детето като дарение апартамента

  Възможно е да извършите дарение на апартамента на третото Ви дете, но това не означава, че не му дължите издръжка и няма да бъдете осъден да заплатите такава. Относно запазената част от наследството Ви по отношение на другите Ви деца - същата възниква едва след смъртта Ви, като дарението може да бъде отменено, ако накърнява запазената част на другите Ви деца. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" 7 0898 303092

  Лихви по здравни вноски

  Здравейте, правилно сте прочели разпоредбата на чл. 109, ал. 2 от ЗЗО, като от НАП начисляват законната лихва върху главницата - дължимите осигурителни вноски, тъй като задължението е срочно и при незаплащането му в срок се дължи лихва. Задълженията за лихва се погасяват с тригодишна давност, като можете да подадете възражение за погасяване по давност на лихвите, които са начислени за по-дълъг период от три години. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

  Нарушаване на КТД

  Съветът ми да подадете писмено запитване и към Министерство на културата, като подробно опишете проблема, както сте го описали в този форум и да поискате получаването на писмен отговор. Необходимо е да посочите проблема директно към Министерство на културата, след като финансирането се извършва от министерството, макар че средствата се изпращат към общината. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" 7 тел. 0898 303092

  Измамена от Виваком с гаранционен телефон

  Съветът ми е да сезирате Комисията за защита на потребителите, като подробно опишете проблема и поискате да бъде направена проверка. Също така, е възможно да се предяви иск съгласно Закона за защита на потребителите относно нарушаване на правата Ви по сключен потребителски договор. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

  Отказ за разрешително строеж

  Здравейте, можете да се възползвате от процедурата по чл. 196 от ЗУТ, като подадете писмено искане в общината за установяване на необходимите ремонтни и възстановителни работи от комисия от представители на общината. Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията предлага на кмета на общината строежът да се поправи и заздрави. Строежите се поправят и заздравяват от собствениците за тяхна сметка в срок, определен в заповедта на кмета на общината. Когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта. Служителите в общината нямат право да изискват от Вас предоставянето на лични данни на собственика на съседния имот или на наемателите. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

  Наемодател - не си декларирал никъде доход от тази дейност

  Здравейте, съгласно чл. 80 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - който не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е в размер до 1000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. Нарушенията се установяват с акт на орган по приходите и се издават наказателни постановления по реда на Закона за адимнистративните нарушения и наказания. След като се касае за 2007 г. и 2008 г. давността съгласно ЗАНН за установяване на нарушения и налагане на наказания е изтекла. Поздрави, адв. Николина Митова, София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

  Обезщетение за смърт на работно място за пенсионер

  Съгласно разпоредбата на чл. 200, ал. 1 от Кодекса на труда за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили смърт на работника, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. Предвид горната разпоредба работодателят дължи обезщетение на наследниците на починалия работник, когато смъртта е в резултат на трудова злополука. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

  Съсобственост

  Препоръчвам да се консултирате с адвокат, като предоставите документите, с които разполагате - удостоверение за наследници, нотариалния акт за прехвърляне на собственост срещу издръжка и гледане и нотариалния акт за покупко-продажба. По правило най-оптималният вариант е съпругът Ви да представи декларация с нотариална заверка на подписа и съдържанието за отказ от право на собственост, която се вписва в Служба по вписванията. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" 7, тел. 0898 303092

  Продажба на 1/2 част от апартамент без съгласието на другия съсобственик

  Здравейте, съгласно чл. 33 от Закона за собствеността бившият Ви съпруг следва да предложи първо на Вас за продажба собствените си идеални части и едва след като получи нотариално заверена декларация от Ваша страна, че отказвате да придобиете неговите идеални части - да ги предложи за продажба на трето лице. Накратко - без Ваше съгласие в съответната форма съсобственикът няма право да продаде собствените си идеални части от апартамента. Посоченото изискване на чл. 33 от Закона за собствеността обаче на важи за безвъзмездна сделка. Възможно е да предоставите пълномощно на доверено лице, като детайлно опишете правомощията му, като заверите подписа и съдържанието на пълномощното при нотариус в чужбина или в българското консулство. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7, тел. 0898 303092