Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Едно ООД с висящи дела

  Не съществува законова пречка за продажба на дялове на дружество въпреки наличието на висящи дела.

  Регистрация на ООД

  Не е възможно посоченото от Вас - наименованието следва да бъде запазено от управителя на дружеството или съдружник.

  Молба за съвет по строителен казус

  Здравейте, в случай че дължимата сума е до 5000 лв., могат да се използват свидетелски показания в бъдещ съдебен процес.

  Каква е максималната издръжка, която може да изплаща

  Няма максимален размер на издръжката, същата се определя според нуждите на децата и възможностите на задълженото лице.

  Гарант по договор

  Здравейте, не, фирмената сметка е отделна и няма общо със задълженията Ви като физическо лице.

  Пенсия от Гърция

  Здравейте, правилото е за получаване на пенсия в държавата, където е полаган труд по трудов договор, но въпреки това можете да се консултирате с гръцки адвокат.

  Искова молба

  Съдържанието на исковата молба е определено в ГПК, като съветът ми е същата да бъде съставена от адвокат, който да Ви представлява в съдебното производство.

  Питане за имот без кадастрален план

  Съветът ми е първо да проверите в местната служба по кадастър, като подадете писмено заявление относно изискващите се действия, които следва да предприемете, за да бъде отразено жилищети Ви в кадастралната карта.

  Заем

  Препоръчвам договорът да бъде съставен от адвокат, като в него изрично е упоменат кой от заемателите каква сума следва да върне на банката, срокове и пр.

  Посещения на дете

  Следва да осигурите възможност на бабата да посещава внука си.