Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Искам дерегулация на имота ми, тоест пак да е нива

  Вероятно може да се претендира нищожност на Заповедта за регулиране на цитирания от Вас имот, стига да са налице правните основания съгласно Административнопроцесуалния кодекс. При подобно обжалване обаче се дължи заплащането на държавна такса и на адвокатски хонорар. Едва след като в съдебно производство се установи незаконосъобразността на заповедта, можете да заведете иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

  Търсене на кръвен роднина

  Здравейте, следва да имате предвид че съгласно чл. 4, ал. 2 Закона за лицата и семейството, непълнолетните лица (на възраст от 14 г. до 18 г.) извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители.

  Тормоз чрез вдигане на шум в 7,30 ч. сутринта

  Здравейте, можете да поставите въпроса на общо събрание на етажната собственост, доколкото се касае за нарушаване на разпоредби на Закона за управление на етажната собственост.Съгласно чл. 55, ал. 2 ЗУЕС собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и/или ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице

  Неизплатени пари за облекло

  Можете да претендирате заплащането на средствата за облекло на основание чл. 352 ЗСВ със задна дата, стига вземането да не е погасено вече по давност. Би следвало да е приложима кратката тригодишна давност, доколкото се касае за периодични плащания. Въпросният казус е по ЗСВ, който се явява специален закон в случая. Поздрави, адв. Николина Митова

  Дограма

  Здравейте, за точен отговор следва да се прегледа цитираният от Вас договор, както и приемо-предавателния протокол. В случай, че в приемо-предавателния протокол сте посочил, че нямате забележки и възражения относно монтираната дограма, следва писмено да уведомите представителя на дружеството за последващите Ви забележки. В този смисъл е чл. 264 от Закона за задълженията и договорите - "Поръчващият е длъжен да приеме извършената съгласно договора работа. При приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци поръчващият трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им. Това не е необходимо, ако изпълнителят е знаел недостатъците. Ако не направи такива възражения, работата се счита приета."

  Какви са ми правата върху закупена втора употреба стока с всички законни документи като гаранционна

  Здравейте, отговорите на въпросите Ви се съдържат в разпоредбите на Закона за защита на потребителите - чл. 103а- чл. 129. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (като Вие сте представил всички необходими документи пред търговеца). Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

  Отказ от услугите на топлофикация отказан?

  Здравейте, въпросите Ви са регламентирани в чл. 153 Закона за енергетиката: "Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат клиенти на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение. (3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата по ал. 2 се смятат за клиенти на топлинна енергия до датата на прекратяване на топлоснабдяването. (4) Топлопреносното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване по ал. 2 в срок до 15 дни след постъпване на заявлението."

  Допълнително споразумение отказ

  Здравейте, съгласно чл. 119 КТ, който посочвате, трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Според чл. 118. (1) работодателят не може да променя едностранно съдържанието на трудовото правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона. (2) Не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.

  Наследство на земеделски земи

  За точен отговор следва да се прегледат документите, с които разполагате - отказът от наследството и нотариалните актове. В случай че отказът от наследство е направен под условие - същият е недействителен съгласно чл. 54, ал. 1 Закона за наследството. Обстоятелството, че през 2005 г. нотариалните актове за собственост на земеделските земи са на името на тримата също е достатъчно основание да се приеме, че направеният отказ от наследство е недействителен.

  Съкращение при бременност

  Здравейте, съгласно чл. 333, ал. 5 Кодекса на труда бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда. Според чл. 48а Кодекса за социално осигуряване осигурените лица за майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.