Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Платен отпуск

  Здравейте, съгласно чл. 155, ал. 2 КТ при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Във Вашия случай, както посочвате, притежавате повече от 8 месеца трудов стаж, поради което имате право на не по-малко от 20 работни дни основен платен отпуск съгласно чл. 155, ал. 4 КТ.

  Прекратяване на трудовите правоотношения по време на майчинството

  Здравейте, съгласно чл. 224 Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност.

  Недопускане до работа и непрекратяване на трудовото правоотношение

  Можете да сезирате НАП и Главната инспекция по труда за извършените нарушения на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство. След като през 2014 г. работодателят Ви е осигурявал на средната заплата за страната, можете да претендирате заплащането на същата до датата на прекратяване на трудовия договор.

  Незавършени имоти , несъстоятелност

  Здравейте, казусът Ви е сложен и съветът ми е да се консултирате с адвокат. Но най-общо, можете да сезирате ДНСК и техническия отдел на район "Връбница", за да проверят дали извършваните СМР съответстват на строителната и проектната документация. В случай че сте имали вземания към инвеститора, е следвало в едномесечния срок съгласно чл. 685 Търговския закон да предявите вземанията си в производството по несъстоятелност.

  Трудови взаимоотношения

  Здравейте, за точен отговор следва да се прегледа трудовият договор, длъжностната характеристика и заповедта за прекратяване на договора. Но най-общо, можете да предявите иск за незаконно уволнение (ако са налице условията за това), като спазите двумесечния срок съгласно чл. 358, ал. 1, т. 2 Кодекса на труда. При положение, че са налице посочените от Вас нарушения, правилно сте решили да сезирате Главната инспекция по труда.

  Висше образование

  Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 4 Закона за висшето образование ВУЗ-вете обучават в степените "бакалавър", "магистър" и "доктор" в съответните основни области на науката. Предвид посочената разпоредба не би следвало да Ви отказват издаването на диплома за "бакалавър", но за точен отговор следва да се прегледа подписаният договор.

  Продажба на МПС без прехвърляне

  Здравейте, от описанието на случая се установява, че към момента за въпросното МПС не сте сключили договор за покупко-продажба с нотариална заверка на подписите, поради което Вие се явявате негов собственик, макар да не разполагате с МПС-то и с документите му. Като собственик на МПС-то дължите и плащането на съответния данък. В тази ситуация можете да подадете жалба в полицията и прокуратурата срещу съответните лица, като детайлно опишете случая. Препоръчвам предварително да се консултирате с адвокат, който може да Ви изготви жалбата.

  Земя по параграф 4 от ЗСПЗЗ

  Здравейте, съгласно цитираната от Вас промяна в ПЗР на ЗСПЗЗ от 1999 г. - § 4, ал. 2 се създават селищни образувания по реда на глава трета, раздел II от Закона за административно-териториалното устройство на Република България върху земите по ал. 1, § 4, когато не по-малко от две трети от разположените в тях имоти са застроени. Кметовете на общини е следвало до 1 март 2001 г. да предложат на общинските съвети за одобряване на околовръстни полигони на земите по ал. 2. Ако във Вашия казус не е приложима разпоредбата на §4, ал. 2 и не могат да се създат подобни селищни образования, не можете да претендирате неизпълнение на заповедта на кмета от 1998 г.

  Адвокатски сътрудник

  Съгласно чл. 21, ал.1 Закона за адвокатурата назначените по трудов договор от адвокатите и адвокатските дружества сътрудници имат право на достъп до досиетата на делата и преписките, образувани от органите на съдебната власт и административните органи, по които техните работодатели са упълномощени да представляват интересите на клиентите си. Те могат да си водят бележки по досиетата и да изискват да им бъдат направени копия от представените по делата документи и доказателства.

  Неизплатени заплати

  Здравейте, относно първия Ви въпрос - вероятно се касае за реализиране на ограничена имуществена отговорност съгласно чл. 210 Кодекса на труда. Според цитираната разпоредба, в случаите на ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя. Заповедта се издава в 3-месечен срок от откриването на вредата, но не по-късно от 5 години от нейното причиняване. Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда. Ако в срока по предходната алинея работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение на работника или служителя в размерите, посочени в Гражданския процесуален кодекс. В случаите, когато поради прекратяване на трудовото правоотношение или по други причини събирането на сумата не може да стане чрез удръжки по реда на предходната алинея, въз основа на заповедта на работодателя или на органа по изречение второ на ал. 1 работодателят може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от размера на вземането.