Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Преписване имот

  При положение, че родителите са собственици на въпросния апартамент, не съществува правна пречка да прехвърлят правото на собственост на едно от децата си без знанието на другите. В такъв случай е препоръчителна възмездна сделка (например покупко-продажба), за да не оспорват останалите деца дарението след смъртта на родителите, като накърняващо запазената им част от наследството.

  Военнослужещ- лекар

  При това описание на случая, би следвало да е приложима цитираната по-долу разпоредба от КТ - "Неплатен отпуск на учащи се Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери: 3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца; (2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина."

  Обстоятелствена проверка

  Както описвате, вероятно апартаментът е общински, като можете да проверите в местната община.

  Сгради на граница на имот

  Здравейте, да, препоръчвам да се подпише нотариално заверено съгласие от съседа Ви.

  При развод ще се прехвърлят ли половината от задълженията по заеми към мен

  Здравейте, не само при развод, но и към момента на брака Вие сте солидарно задължена със съпруга си по описаните заеми, след като сте съдлъжник.

  Осиновяване в чужбина на лице навършило пълнолетие

  Здравейте, по новия Семеен кодекс също не може да се осиновя лице, което е пълнолетно.

  Кредит

  Не, не Ви очаква затвор, неизпълнението на подобни задължения не е престъпление.

  Детски надбавки

  Здравейте, съветът ми е да проверите в агенцията за социално подпомагане в града, в който живеете, дали имате право на детски надбавки.

  Запор на заплата

  Препоръчвам да депозирате отказ от наследство на съпругата Ви в районния съд.

  Ипотекиран имот и продажбата му

  Здравейте, банката - кредитор ще потърси остатъка от Вас, като заведе изпълнително дело.