Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  протокол да добровална делба

  Здравейте, документът за собственост е договорът за делба и въз основа на него можете да извършите продажба на имота.

  Труден развод

  В случай че бракът е сключен в България и са български граждани, разводът също следва да се извърши съгласно българското законодателство.

  Тормоз

  Необходимо е да промените предназначението на апартамента в офис съгласно изискванията на чл. 38, ал. 3 от ЗУТ - "в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, свързани с достъп на външни лица в сградата, ако обектите се намират на първия или на полуподземния етаж, преустройството им е съобразено със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите. По изключение може да се допусне разполагане на посочените обекти и на други надземни етажи само въз основа на решение на общото събрание на собствениците на жилища, взето по установения ред, и с изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта."

  Преписване имот

  При положение, че родителите са собственици на въпросния апартамент, не съществува правна пречка да прехвърлят правото на собственост на едно от децата си без знанието на другите. В такъв случай е препоръчителна възмездна сделка (например покупко-продажба), за да не оспорват останалите деца дарението след смъртта на родителите, като накърняващо запазената им част от наследството.

  Военнослужещ- лекар

  При това описание на случая, би следвало да е приложима цитираната по-долу разпоредба от КТ - "Неплатен отпуск на учащи се Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери: 3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца; (2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина."

  Обстоятелствена проверка

  Както описвате, вероятно апартаментът е общински, като можете да проверите в местната община.

  Сгради на граница на имот

  Здравейте, да, препоръчвам да се подпише нотариално заверено съгласие от съседа Ви.

  При развод ще се прехвърлят ли половината от задълженията по заеми към мен

  Здравейте, не само при развод, но и към момента на брака Вие сте солидарно задължена със съпруга си по описаните заеми, след като сте съдлъжник.

  Осиновяване в чужбина на лице навършило пълнолетие

  Здравейте, по новия Семеен кодекс също не може да се осиновя лице, което е пълнолетно.

  Кредит

  Не, не Ви очаква затвор, неизпълнението на подобни задължения не е престъпление.