Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Трудово право

  Здравейте, по време на болничен не сте длъжна да се явявате на работното си място.

  Пенсиониране

  Здравейте, документите следва да се прегледат от адвокат и да се установи дали е спазен преклузивният срокот 4 месеца от последнот овлязло в сила съдебно решение.

  Време

  Колегите не са длъжни да Ви предоставят безплатни консултации.

  Шофиране на служебен автомобил от лице, което не е служител

  Здравейте, необходимо е нотариално заверено пълномощно от управителя на дружеството.

  Иск след развод

  Здравейте, следва адвокат да прегледа исковата молба и доказателствата по делото.

  Купуване на къща от чужденци от ЕС

  Здравейте, няма ограничения съгласно закона за собствеността и Конституцията на РБ.

  Конфликт между представляващите НПО

  Здравейте, действително е необходимо решение на общото събрание и вписването му в търговския регистър, за да бъдете заличена като председател.

  Трудова злополука на служител на МВР

  С всички документи се консултирайте с адвокат, специалист по трудово право.

  Завеждане гражданско дело

  Най-добре коментирайте с адвоката, когото смятате да упълномощите.