Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Снежана Николова

  Здравейте, Снежана Николова, преди всичко за точен и коректен отговор следва да се прегледат цитираните от Вас документи - нотариални актове, удостоверения за наследници, скици, кадастрални схеми и пр. и да се консултирате на място с адвокат или нотариус. Но най-общо, не е задължително условие продавачите да се снабдят с общ нотариален акт, а да се представят при нотариуса в деня на продажбата оригиналите на всички нотариални актове, които са документи за собственост относно въпросната къща. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092 ninamitova@gmail.com

  Проблеми със съседа

  Действително съгласно Закона за устройство на територията въпросният фургон следва да е на разстояние минимум 3 метра от Вашия имот. Може да се допусне намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници със съгласието на заинтересуваните лица, изразено в заявление до кмета на общината с нотариално заверени подписи. Предвид че няма подобно съгласие от Ваша страна, можете да подадете сигнал до кмета на общината, като детайлно опишете случая и поискате извършването на проверка на място и вземане на съответните мерки. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Неспазване на предписание, дадено от общински орган

  Здравейте, препоръчвам отново да подадете заявление до съответната община, като приложите копие на предписанието и да изискате проверка на място за изпълнение на предписанието. По-добър вариант е заявлението да бъде съставено и подписано от адвокат. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Телефонен тормоз от А1 кредитна карта

  Здравейте, г-н Лесидренски, правилно сте подал заявление до А1, като ако не получите адекватен писмен отговор, можете да сезирате и Комисията по защита на личните данни, Комисията за регулиране на съобщенията, както и полицията и прокуратурата, защото както описвате, Ви се упражнява телефонен тормоз. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Навес от поликарбонатни плоскости върху тераса

  Здравейте, препоръчително е било да имате писмено съгласие на стария собственик за закрепването на парапета на посочения навес, тъй като сега нямаше да имате подобни проблеми. Можете да разговаряте с новия съсед да Ви предостави писмено съгласие. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Метален навес

  Здравейте, съгласно чл. 151, ал. 1, т. 12 от Закона за устройство на територията не се изисква разрешение за строеж за градински и паркови елементи с височина до 2,5 м. В случай че въпросният навес може да се определи като градински елемент и с оглед височината му, не би следвало да се изисква разрешение за строеж.

  Прекратяване на договора с А1

  Здравейте, не сте упоменали дали договорът е срочен или безсрочен. При безсрочен е достатъчно да подадете писмено предизвестие по образец в офис на А1. При срочен договор едностранното прекратяване от Ваша страна обикновено е обвързано с неустойки, които могат да бъдат обявени от съда за нищожни, но за целта следва да предявите иск. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Изгонване на семейство с малки деца

  Здравейте, няма изрична законова разпоредба относно изгонване на семейство с малки деца. Има особености в Семейния кодекс относно семейното жилище и предоставяне на родителски права на майката при развод, в случаите, когато семейното жилище не е нейна собственост, но това не е случаят. За съжаление само морални са правилата относно живеенето на семейство с малки деца и евентуална забрана за изгонването им.

  Премахване на презиме

  Съгласно чл. 13 от Закона за гражданската регистрация - "бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези окончания или те противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите." Това е приложимият в България закон относно имената на българските граждани. Относно имената на немските граждани е необходимо да се консултирате с адвокат в Германия. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Договор за продажба на имот

  Здравейте, съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа двата договора - за посредничество и предварителния, но по правило, за да е валиден предварителният договор, следва да бъде подписан и от двамата собственици, или от собственика в лично качество и в качеството му на пълномощник, което не е направено. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092