Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Напускане на работа по инициатива на служител поради системен тормоз

  Здравейте, няма вариант, в който да подадете молба за прекратяване на трудовия договор или същият да бъде прекратен по взаимно съгласие и да получите посоченото от Вас максимално обезщетение. Такъв вариант има например при съкращаване на щата от страна на работодателя.

  Издръжка на студент

  Здравейте, съгласно чл. 144 от Семейния кодекс - родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения. Според цитираната разпоредба синът Ви няма право на издръжка, след като е приключил обучението си в средно учебно заведение и не е започнал да учи във висше учебно заведение.

  Издръжка на студент

  Трябва да изплатите издръжката за периода, от който е започнал редовно обучение във ВУЗ.

  Лични данни

  На първо място, както съветват и от НАП - сменете личната си карта. Освен това, можете да подадете сигнал до КЗЛД, както и да подадете искова молба към съда за обезщетение за вреди по ЗОДОВ. За допълнителна информация и съдействие можете да се свържете с мен на посочения телефон. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  Проблем с вентилация на заведение за пиле на грил и скара.

  Здравейте, съветът ми е да изчакате официалния писмен отговор на гл. архитект на общината, като в случай че същият представлява индивидуален административен акт може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред административен съд. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  Отказване от наследство

  Здравейте, необходима е молба - декларация за отказ от наследство, която се подава в районния съд по местооткриване на наследството. Пълномощникът с изрично нотариално заверено пълномощно може да подаде молбата в съда и да получи вписания отказ. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  Отказване от наследство

  Да, отказ от наследство е възможен само по отношение на починало лице.

  Капещ климатик върху сенника на терасата ни

  Здравейте, съгласно Закона за управление на етажната собственост - собствениците не следва да извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и обитатели, по-голямо от обичайното. В този смисъл можете да поставите въпроса пред управителя на етажната собственост. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  Отказ от рекламация

  Съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за защита на потребителите имате право на рекламация - при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на срока потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. При отказ от рекламация от страна на търговеца можете да подадете сигнал в Комисията за защита на потребителите. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  Етажна собственост

  Здравейте, може да се предяви искова молба за оспорване на решенията на общото събрание на етажната собственост на осн. чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост. Искът се предявява в едномесечен срок от получаване на протокола на общото събрание. Препоръчително е искът и процесуалното представителство по делото да бъдат от адвокат.