Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Разрешение за кремация

  При положение, че сестра Ви е починала при неизяснени обстоятелства, постановлението на прокурора е правилно и нямате основание да искате изменението му.

  Земеделска земя в територията на ПУП-ПУР

  Здравейте, въпросът Ви е твърде широко зададен и Ви препоръчвам да коментирате по-конкретно с колега адвокат, който да прегледа документите. Възможно е да не е проведена процедура по промяна предназначението на земеделската земи или влезлият в сила ПУП да не касае земеделската земя.

  Договор за обучение в езиков център

  Здравейте, за точен отговор е необходим преглед на договора. Можете да прекратите същия на общите основания - по взаимно съгласие; с едностранно предизвестие.

  Обявяване на покана за ОС на Сдружение с нестопанска цел в Агенциятя по вписванията

  Здравейте, зависи какво е предвидено в устава на сдружението относно обявяване на поканата - дали следва да бъде изпратена на членовете или да бъде обявена в АВ. В случай че в устава е предвидено обявяване на поканата за свикване на общо събрание в АВ, същото следва да бъде спазено, в противен случай е опорочен редът за свикване на общо събрание.

  Разпореждане с имот, закупен от ЧСИ на публична продан

  Здравейте, ЧСИ отказва да заличи възбраните поради наличието на Тълкувателно решение на ВКС в тази връзка - № 1/2015 г., според което вписаните възбрани по реда на чл. 397, ал. 1, т. 1 ГПК или наложени в производство по индивидуално принудително изпълнение по чл. 451 ГПК и чл. 452, ал. 2 ГПК не се заличават след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, освен в изрично предвидените от закона хипотези.След влизане в сила на постановлението за възлагане от публична продан, придобилият собствеността купувач и всеки последващ приобретател на имота може да поиска заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, ако не му е противопоставима и не брани права.

  Неизплатени обещетения при напускане

  Здравейте, при влязло в сила съдебно решение, с което работодателят е задължен да заплати обезщетенията и същият не го направи, следва да се образува изпълнително производство, при което съдебният изпълнител ще наложи запор на банкови сметки и движимо имущество. Адвокатският хонорар по правило се дължи предварително, като със съдебното решение работодателят ще бъде осъден да възстанови и тези разходи.

  Продажба на имот

  Здравейте, съветът ми е да се консултирате с адвокат на място, който да прегледа съответните документи, тъй като питането Ви не е съвсем ясно. Не сте посочили исковата молба, която е вписана, по кой член е подадена от действащото законодателство, за установителен или осъдителен иск се касае и пр.

  Декларация за надзор

  Здравейте, препоръчвам да изискате представянето на съответната декларация за надзор като бланка от ОП "Екоравновесие", като както обяснявате случая, би следвало да носите отговорност, ако подпишете декларацията и по отношение на други сигнали.

  Претенции за хонорар на брокер

  Здравейте, кореспонденцията по ел. поща може да се изполва като доказателство в съда (не и по Вайбър), както и свидетелските показания, когато се претендира за суми до 5000 лв. Същевременно за брокера действително е проблем, че нямате подписан договор, в който ясно да се посочва при какви условия му дължите възнаграждение. Препоръчвам да се консултирате с адвокат, като му представите въпросната кореспонденция по е-mail.

  Непълен адрес в лична карта

  Здравейте, действително в съответните заявления на МВР се посочва адресът Ви, като е следвало да ги прегледате внимателно при потвърждението чрез подписването им. В случай че сте потвърдили адреса си в посочените заявления, не можете да претендирате за възстановяване на разходите за снабдяване с лична карта.