Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Изчисляване на разполагаема и запазена част от наследство

  Препоръчвам да се консултирате с адвокат, който да прегледа всички документи за точен отговор на поставените от Вас въпроси. При оспорване на накърняване на запазена част от наследството, се събира цялото наследствено имущество и се изчислява колко е запазената и разполагаемата част от него.

  сила на съдебно решение

  Съдебното решение има сила на присъдено нещо само по отношение на страните по съответната претенция.

  Проблем със закупуването на имот с ипотека

  Здравейте, съветът ми е много внимателно да прецените случая - следва ипотеката да бъде заличена при покупко-продажбата на имота, като това обстоятелство следва да бъде описано както в предварителния договор, така и в нотариалния акт. В случай че не бъде уговорено заличаването на ипотеката както в предварителния договора, така и в нотариалния акт не препоръчвам да купувате имота.

  Възможна ли е продажба на апартамент без нотариален акт?

  Формата за продажба на право на собственост върху недвижим имот, в случая апартамент, е нотариален акт. Без спазване на посочената форма купувачът не става собственик на имота, макар да е заплатил цялата продажна цена на имота.

  Такси ЧСИ

  Здравейте, образуването на изпълнителното дело предхожда заплащането на задълженията, поради което няма основание за отпадане на таксите на ЧСИ и адвокатския хонорар.

  Смърт на поръчител

  Здравейте, съветът ми е да се откажете от наследството на починалия Ви съпруг, освен ако наследеното имущество надхвърля задълженията по договора за кредит. В противен случай Вие и двамата Ви синове наследявате и задълженията на починалия Ви съпруг. Отказ от наследство се извършва с декларация с нотариална заверка на подписите, която се подава в районния съд по местооткриване на наследството.

  Регистриране на автомобил от чужденец временно пребиваващ в Р. България

  Здравейте, данъчно задължен за съответните данъци и такси на автомобила е неговият собственик, а не Вие.

  Оттегляне на декларация за предоставена адресна регистрация на чужденец

  Здравейте, можете едностранно да оттеглите декларацията си в Служба "Миграция", че не желаете чужденецът вече да се води на Вашия адрес.

  ПУП-ПУР за имоти по §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ

  Здравейте, освен влизането в сила на ПУП- ПУР се изисква и заплащането на такса за промяна на предназначението на земеделската земя, която такса се заплаща към общинската или областната служба по земеделие и гори.

  Проблем с ЕОН

  Здравейте, съветът ми е да подадете писмено запитване към ЕОН, като изискате получаването на писмен отговор. Можете да подадете и сигнал към КЕВР.