Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Сираче на 23г

  Здравейте, не съществува такава законова възможност за отказ от родителите Ви предвид и че сте навършили 18 години. Има възможност за ограничаване на родителски права, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права - отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице. В случая разпоредбата на чл. 131 от Семейния кодекс, която цитирам по-горе е неприложима, тъй като сте навършили 18 г. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

  Имот за продажба

  Здравейте, при спазване изискванията на чл. 33 ЗС първо следва да предложите за продажба идеалните части на другия съсобственик и едва след като имате неговото съгласие под формата на нотариално заверена декларация, можете да го предложите на трето лице.

  Ипотека

  Здравейте, обкиновено в договора за кредит е посочено, че е необходимо писмено съгласие на банката за разпоредителни действия с ипотекирания имот, т.е. препоръчвам да подадете писмено запитване до банката в горния смисъл.

  Управление на недвижими имоти, придобити по време на брак

  Здравейте, напротив съгласно Семейния кодекс можете да сключите брачен договор, с който да уредите имуществените си отношения.

  Топлофикация

  Можете да предявите отрицателен установителен иск за погасяване на задължението по давност.

  Проблем с улица

  Здравейте, може да Ви бъде учредено право на преминаване - сервитут през съседния имот, което да е възмездно.

  Отнемане на бащинство

  Здравейте, за съжаление единственият вариант е съдебно дело, което няма да се развие така бързо, че да приключи до м. септември.

  Изисква ли се съгласие

  Здравейте, съветът ми е да поставите въпроса за решение на общото събрание на етажната собственост.

  Съкратен по чл71

  Здравейте, забавянето действително е доста сериозно. Право на обезщетение е посочено в заповедта за прекратяване на трудовия договор.

  Питане за дисциплинарно уволнение

  Правилно сте се насочила към ГИТ, но препоръчвам да заведете иск за незаконно уволнение.