Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  имотен казус

  Здравейте, както обяснявате, сте прехвърлила собствените си идеалните части от правото на собственост върху апартамента на родителите на починалия Ви съпруг, т.е. вече не притежавате правото на собственост върху него. Няма основание предоставянето на копие на удостоверението за граждански брак да Ви навреди. Вероятно нотариусът, при който ще се извършва продажбата, го изисква, за да се установи, че сте закупили жилището по време на брака Ви (с оглед определяне на наследствените дялове от наследството на съпруга Ви).

  Прехвърляне на отпуска за следващата година

  Здравейте, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от: 1. работодателя – поради важни производствени причини; 2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя. Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.

  При отказ от присъствие на дело за развод по взаимно съгласие

  Здравейте, при дело за развод по взаимно съгласие и двамата съпрузи е необходимо да се явят в първото съдебно заседание, като заявят пред съда своето непоколебимо съгласие за развод и да подпишат съответното споразумение. В противен случай съдът ще прекрати производството по делото. Препоръчвам да коментирате всички въпроси с адвоката, който сте упълномощили.

  Национална програма за енергийна ефективност

  Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост при промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението се прехвърля на новия собственик, като за задълженията към сдружението, станали изискуеми преди промяната на собствеността, отговаря старият собственик, освен ако при промяната на собствеността не е уговорено друго.

  Психически тормоз на син и снаха срещу родители

  Възможно е родителите Ви да подадат жалба в прокуратурата и/или полицията, както и молба по Закона за защита от домашно насилие. Препоръчително е както жалбата, така и молбата по ЗЗДН, която се подава в районния съд, да бъдат съставени от адвокат.

  Проблем с ЧСИ

  Преди всичко е необходимо да се консултирате с адвокат, като му предоставите всички документи, с които разполагате. В случай че жилището е единствено и не е ипотекирано в полза на взискателя, е несеквестируемо съгласно чл. 446 ГПК, като е било необходимо да се подаде жалба чрез ЧСИ до съответния окръжен съд. Възможно е и към настоящия момент да се заведе иск за причинени имуществени вреди срещу ЧСИ, тъй като единствено жилище е било предмет на публична продан (отново подчертавам, ако жилището не е било ипотекирано в полза на взискателя, тъй като не става ясно от описанието на случая).

  Наемател в ипотекиран имот

  До датата на влизане в сила на Постановлението за възлагане на имота, издадено от съдебния изпълнител по изпълнителното дело, длъжникът е собственик на ипотекирания имот. В случай че същият е определен и за пазач на имота, има правна възможност да го отдаде под наем. С етажната собственост няма да имате проблеми, но в последващ момент, след публичната продан и влизането в сила на Постановлението за възлагане имотът ще има нов собственик. Ще бъде извършен въвод във владение на купувача срещу всяко лице, което се намира във владение на имота, включително и спрямо лицата, вписали договори за наем, след първата ипотека. Накратко, не е препоръчително да сключвате договор за наем в описаната от Вас хипотеза, особено ако се касае за дългосрочен наем.

  Строеж на сграда блокираща достъпа на апартамента ми до слънчева светлина

  Здравейте, въпросното съобщение на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ е с оглед обстоятелството, че сте заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ като непосредствено засегнати. Препоръчително е да подадете възражение срещу проект на ИПРЗ, като преди това се запознаете със същия. Също така, е възможно впоследствие да обжалвате и Заповедта за одобрение на ИПРЗ. Препоръчително е да се консултирате с адвокат, който да състави възражението срещу проекта за ИПРЗ.

  Запор на субсидия на земеделски производител

  дравейте, ЧСИ е изпратило запорни съобщения към съответните банки, като е наложен запор върху банковата Ви сметка, без ЧСИ да има информация какви средства постъпват по сметката и техния произход. В този смисъл сте могли да подадете и възражение към ЧСИ да вдигне запора, като сте подали и жалба в съда. ЧСИ не е длъжно да спира изпълнението при подадена жалба до съда. Във форум (без преглед на документи и допълнителни подробности) трудно можете да получите точен отговор какво ще бъде съдебното решение. Съгласно чл. 446 от ГПК несеквестируем доход е минималната работна заплата.

  Преписване имот

  При положение, че родителите са собственици на въпросния апартамент, не съществува правна пречка да прехвърлят правото на собственост на едно от децата си без знанието на другите. В такъв случай е препоръчителна възмездна сделка (например покупко-продажба), за да не оспорват останалите деца дарението след смъртта на родителите, като накърняващо запазената им част от наследството.