Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Делба на жилище

  Можете да се снабдите с копие на нотариалния акт от Службата по вписванията в града, в който живеете (обикновено Службата по вписванията се намира в сградата на съда). В случай че се касае за София, Службата по вписванията е в кв. "Гео Милев", ул. "Елисавета Багряна" 20. По ЕГН на баща Ви можете да направите компютърна справка, в която следва да е посочен номер на нотариалния акт. Необходимо е да отправите писмена покана до чичо Ви да Ви осигури достъп до Вашата 1/2 идеална част от апартамента, в противен случай Ви дължи заплащане на наем. Препоръчително е поканата да бъде нотариална.

  Заместване на държавен служител при бременност и раждане

  Съгласно разпоредбата на чл. 84 от Закона за държавния служител "при отсъствие на държавен служител изпълнението на служебните задължения се осъществява от непосредствения ръководител или от друг държавен служител от състава на съответната администрация. (2) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Заповедта за заместване се издава от органа по назначаването въз основа на искане от непосредствения ръководител. Заместването не може да е с продължителност повече от 6 месеца за един заместващ. (3) Процедурата по ал. 1 и 2 не се прилага за лица, които по длъжност са заместници на титуляра. (4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм., бр. 57 от 2016 г.) Когато отсъствието е над 30 дни, се изисква писменото съгласие на заместника и със заповедта по ал. 2 се определя допълнителна заплата в размер 50 на сто от минималния размер на основната заплата за длъжността." Накратко, когато се касае за заместване до 6 месеца, е приложима горната разпоредба, без да се налага спазване на процедурата по чл. 15 ЗДС.

  При какви случаи се издава данъчна оценка на имот по чл.264 ал.1

  Разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от ДОПК гласи - "прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, съответно ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка." Въпросната декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК се предоставя от продавача, съответно ипотекарния длъжник при сключване на нотариален акт за покупко-продажба, съответно нотариален акт за учредяване на ипотека. Удостоверението за данъчна оценка е със срок на валидност до 30.06 на съответната година, а когато се подава молба за издаването му след тази дата - валидността е до края на годината.

  Припознаване на дете от чужд гражданин грък

  Здравейте, след като гръцкият гражданин е припознал дъщеря си, тя е негов наследник съгласно Закона за наследството. Съгласно Семейния кодекс гръцкият гражданин е и законен представител на дъщеря си. Относно приложимото гръцко законодателство е необходимо бащата да се консултира с гръцки адвокат по зададените въпроси.

  Родителски права

  Възможно е съдът да присъди родителските права на бащата обикновено, когато майката страда от заболяване, което пречи да упражнява родителските права или не може да осигурява средства за издържане на детето, както и ако е пристрастена към алкохол или наркотици. Правилото е родителските права да се предоставят за упражняване от майката освен в горепосочените случаи.

  Предварителен договор

  Отговорът на въпроса е в зависимост от уговореното в предварителния договор, като по правило е необходимо и споразумение за прекратяване на договора, в което изрично да бъде посочено, че купувачът и продавачът нямат имуществени претенции.

  Пълномощно за напускане на страна на МПС

  Здравейте, без да бъде прегледано т.нар. "генерално" пълномощно, няма как да получите точен отговор на въпроса. Освен това, не е ясно дали в пълномощното е предоставена възможност на упълномощеното лице да преупълномощава други лица с правата по пълномощното.

  НАСЛЕСТВО

  Здравейте, след като мъжът Ви (с когото нямате сключен граждански брак) е припознал детето Ви, същото е негов наследник след откриване на наследството (смъртта му), като родителите му не наследяват неговото имущество.

  Заплащане за допълнителна квалификация

  В случая не уточнявате каква е длъжността, която изпълнявате, за да получите точен отговор на поставения от Вас въпрос, както и къде сте завършили курс за помощник възпитатели, имате ли съответното свидетелство за квалификация и пр.

  тютюнопушене

  Не съществува правно основание за предоставяне на премии за непушачи, като спокойно можете да не отговорите на поставения въпрос от работодателя в цитирания от Вас списък.