Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Такса за подръжка на апаптаменти

  Здравейте, въз основа на решение на общото събрание на етажната собственост управителят може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение в съда.

  За изплащане на болнични

  Не Ви съветвам да извършвате подобни действия.

  Измама от наемодателя

  Здравейте, препоръчвам да разговаряте с наемодателя, за да Ви възстанови платените суми за ел. енергия за гаража.

  Въстановявяне на селско стопанска и жилищна сграда в поземлен имот

  Необходимо е да се промени предназначението на земеделската земя и същата да бъде урегулирана.

  Наследствени ниви

  Здравейте, да, възможно е да се предяви иск за съдебна делба.

  Кой има право да поиска от Районен съд постановление за прекратяване на наказателно производство пор

  Здравейте, да, можете въз основа на пълномощно да се снабдите с копие на постановлението за прекратяване.

  Сираче на 23г

  Здравейте, не съществува такава законова възможност за отказ от родителите Ви предвид и че сте навършили 18 години. Има възможност за ограничаване на родителски права, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права - отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице. В случая разпоредбата на чл. 131 от Семейния кодекс, която цитирам по-горе е неприложима, тъй като сте навършили 18 г. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

  Имот за продажба

  Здравейте, при спазване изискванията на чл. 33 ЗС първо следва да предложите за продажба идеалните части на другия съсобственик и едва след като имате неговото съгласие под формата на нотариално заверена декларация, можете да го предложите на трето лице.

  Ипотека

  Здравейте, обкиновено в договора за кредит е посочено, че е необходимо писмено съгласие на банката за разпоредителни действия с ипотекирания имот, т.е. препоръчвам да подадете писмено запитване до банката в горния смисъл.

  Управление на недвижими имоти, придобити по време на брак

  Здравейте, напротив съгласно Семейния кодекс можете да сключите брачен договор, с който да уредите имуществените си отношения.