Казус - Нотариус да изповяда сделка за продажба на движим имот

  • Може ли продавач, който има запори към банки да продаде движим имот

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Въпросът Ви е доста неясен, като на първо място следва да се има предвид че имотът може да бъде недвижим или да се касае за движими вещи. Ако не е наложена възбрана върху имота, собственикът може да го продаде. Дори и при наложена възбрана, продажба е възможна, но няма да бъде противопоставима на кредитора.