Казус - Разрешително за пребиваване

 • Създадено на: 12.7.2018 г. 12:52:34

  Име: emiliagrigorova1

  Здравейте! Имам нужда от информация и малко помощ, тъй като от дирекция “Миграция” не бяха никак ясни и полезни.
  Проятелят ми е албанец и искаме да заживеем постоянно в България. За целта на него ще му е необходимо разрешително за пребиваване. Проблемите са няколко:
  1. Досега сме живяли в Италия. Той е завършил университет там и е работил там, като има все още валидно разрешително, издадено от Италия. Издадено му е за работа и е валидно 1 годона, тоест до февруари 2019. Има ли това разрешително някаква стойност и важност тук?
  2. Доколкото разбрах, се посочва мотив при искането на разрешително за пребиваване тук. Той няма готов трудов договор или предвидена работна позиция, тъй като е необходимо време, за да намери работа. Освен това, не се ли получава кръговрат с документите - как ще подпише договр, ако няма разрешително за пребиваване и как да вземе разрешително, ако няма документ, удостоверяващ, че работи или ще започне да работи?
  3. Има право на 90-дневен престой без разрешително, мисля. Необходим ли е някакъв документ през тези 90 дни?

  Извинявам се, ако съм поставила грешно въпроса, просто наистина ми е сложно да разбера простичките и последователни стъпки. Много благодаря предварително!

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, на първо място препоръчвам да се консултирате с адвокат, тъй като въпросите, които задавате са множество и комплексни и трудно може да се получи точен отговор във форум. Съгласно Закона за чужденците в РБ - чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз, може да получи разрешение за продължително пребиваване в Република България: 1. ако е работник, служител или самостоятелно заето лице в Република България; 2. с цел обучение, включително професионално обучение, в учебно заведение. 3. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) с друга цел. (2) (Изм. - ДВ, бр 9 от 2011 г.) Разрешение за продължително пребиваване се издава на чужденеца по ал. 1, ако отговаря на условията по чл. 24, ал. 2 и представи: 1. разрешение за работа в Република България-ако е работник или служител; 2. документи, че има разрешение за извършване на дейност на свободна практика и разполага с необходимите финансови средства за упражняване на стопанска дейност-ако е самостоятелно заето лице; 3. удостоверение от учебното заведение, че е приет за обучение за съответната учебната година-ако пребиваването е с цел обучение. 4. (нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) документи относно обстоятелствата по чл. 24, ал. 2. Съгласно чл. 24, ал. 2 - за получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да прибягват до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване. При подаване на заявление за издаване на първоначално разрешение за пребиваване се представят и документите, чрез които е обосновано заявлението за издаване на виза по чл. 15, ал. 1, а навършилите 18-годишна възраст чужденци, с изключение на лицата, които притежават статут на лица без гражданство в Република България, представят и документи за съдимост или за криминална или за полицейска регистрация, издадени съгласно законодателството на държавата на гражданството, на държавата на произход или на обичайното пребиваване.