Казус - данък доход за физичеки лица

  • Създадено на: 6.6.2018 г. 20:06:38

    Име: bobobobovic

    Продавам апартамент дарен ми от родителите ми през 2008 година. След сделката би ли трябвало да платя данък доход  като физическо лице?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години, т.е. не дължите заплащане на данък върху доходите на физическите лица.