Казус - Такси в подготвителна група

  • Здравейте, наскоро ми се наложи да търся нещо в Закона за народната просвета и попаднах на интересна информация. Според чл. 19 общинските и държавните детски градини се финансират от държавата или общината, като родителти и настойниците на децата заплащат такси, определена в наредбата за данъци и такси на съответната община. В чл. 20 е посочено, че родителите и настойниците на деца в подготвителна група са освободени от такса поради задължителния й характер. В Наредбата за данъци и такси на нашата община е записано, че тези родители заплащат средствата за храна. След като се обърнах към началника на отдел просвета с въпроса защо плащаме, той ми отговори, че безплатно е само за подготвителни групи в полудневни детски градини и училища. Искам да попитам не противоречи ли тази наредба на ЗНП, още повече, че в Приложение 1 от Решение 29 на МС от 23.01.2009 г. е посочено, че средствата за детски градини, делегирани от държавния бюджет, са предназначени за заплати и осигуровки на персонала и издръжка на децата от подготвителна група, а от Приложение 5 на същото Решение се вижда, че за дете в подготвителна група от полудневна градина или училище се полагат 900 лв. за учебна година, а за такова дете в целодневна градина - 1 715 лв.