Казус - Уволнение по чл328 от КТ

  • Съпругата ми бе уволнена по чл.328, ал.1,т.2 от КТ. Работодателят и е извършил подбор по чл.329, ал.1 от КТ, тъй като се касае за една от няколко еднотипни длъжности и в резултат на това съпругата получава най-малко на брой точки по оценъчна карта и на това основание тя е уволнена. Съпругата ми нае адвокат и на първоинстанционното производство загуби делото. Входа на делото не беше поискана експертиза за установяване на правилноста на оценката получена от съпругата ми, а защитата се базираше на това, че тя е по-квалифицирана и за това работодателят и я е уволнил незаконосъобразно. В РЕШЕНИЕТО на съда пише: "Съдът приема, че уволнението е законосъбразно,като при прекратяване на трудовото правоотношение работодотелят е спазил всички императивни изисквания на КТ, необходими за обосноваване на уволнението." Съпругата ми преживя тежко този факт и сега се чуди дали да обжалва това решение. Тъй като текат срокове за обжалване Ви моля за спешен отговор ако е възможно.