Казус - Саморъчна написана декларация

  • Саморъчно написана декларация за отказ от дял на съпружеска общност в полза на съпруга с подпис и дата. Има ли правна стойност, по кой член, не е заверена нотариално, при развод .

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте!Няма правна стойност за съжаление.За да уредите имуществените си взаимоотношения по време на брака, можете да сключите брачен договор, да преминете в режим на разделност на имуществото/това обаче касае имущество, което ще придобиете в бъдеще/.При развод можете да разделите имуществото придобито преди брака със споразумението, ако ще се развеждате по взаимно съгласие.В случай, че не можете да постигнете съгласие по всички въпроси, касаещи прекратяването на брака и ще се развеждате по исков ред, със съпуга/та ще останете обикновенни съсобственици на всичко придобито по време на брака, като в последствие можете да разделите с доброволна или съдебна делба.