Казус - Здравно осигуряване

  • Имам неплатени здравни осигуровки за 2007 г. за месеците както следва: 6,7,8,9,11,12 за 2008 г. - 1,2,3,4,5,9,10 ,11 Въпросът ми е след като платя, колко от тези вноски ще ми се възстановят здравните права.

    Правни мнения, съвети и коментари