Казус - Доброволна делба

  • Имам следния правен казус:Две сестри /които обаче не се разбират/ са наследнички на недвижим имот-къща на починалите си родители ,която обаче не е разделена.Едната сестра има ли право директно да подаде съдебен иск за делба на имота,като пренебрегва доброволната делба ,и по какъв начин се отправя покана за доброволна делба-усно или в писмен вид.Моля Ви помогнете ми като ми отговорите, или поне ме насочете какво да правя.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Можете да отправите покана за доброволна делба устно и ако няма резултат - писмено с писмена покана, изпратена по куриер или с нотариална покана, като посочите срок за извършване на делбата. Ако няма резултат, можете да предявите иск за съдебна делба, който е свързан със съответните разходи, заплащане на такси и разноски и отнемане на сериозно време.