Казус - Родителски права

  • Още един въпрос по моя проблем. Вярно ли е , че по новия ГПК може да не ми дадат да обжалвам пред върховен а да приемат решението на градски?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Да, възможно е да не бъде допуснато до касационно обжалване решението на СГС, в случай че не отговаря на изискванията на ГПК.