Адвокат - адв.Пламен Димитров

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 4.1.2000 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0894 411 074

  Адрес:
  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия:

  Кратко описание

  -Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
  - Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.);
  - Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;
  - Консултации и правно съдействие при осиновяване;
  - Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
  - Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
  -Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
  - Изготвяне на договори;
  -Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
  -Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение:
  - Обезщетение вследствие на трудова злополука

  НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

  -Консултации на клиент, пострадал от престъпление или противоправни действия на физически лица или органи на държавната власт;

  -Защита на клиента при образуване на досъдебно производство срещу него от разследващи органи – прокурор, следовател и разследващ полицай;

  -Защита и представителство пред съда във връзка с мерките за неотклонение, взети от органите на досъдебното производство;

  -Защита срещу незаконосъобразни действия на разследващите органи в хода на досъдебното производство;

  -Съдействие при събиране на доказателства в полза на клиента от момента на образуването му до приключването му с обвинителен акт на прокурора;

  -Процесуално представителство на пострадали от престъпления в наказателното производство в качеството им на частни обвинители или граждански ищци;

  -Процесуално представителство и защита на клиента в триинстанционното съдебно производство;

  -Съдействие и представителство пред органите на прокуратурата, МВР и Министерство на правосъдието във връзка с привеждане на присъдата в изпълнение;

  -Представителство пред Администрацията на затворите и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при МП, във връзка с пълното спазване на законните права на клиента, каквито той има, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража;

  -Защита на обвинени по дела от частен характер /Дела от частен характер са дела за обида, клевета, лека телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или от роднини/. В този случай не се извършва досъдебно производство.

  АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
  – Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
  -Обжалване на наказателни постановления на различни органи;
  -Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред;